Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu dostępności do żywności z banków żywności z dnia 2016-07-19.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7065.131.2016
Data sprawy:
2016-07-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu dostępności do żywności z banków żywności.

Z informacji powziętych przez Rzecznika w trakcie spotkań regionalnych wynika, że ze wsparcia banków żywności mogą korzystać tylko osoby, których dochód nie przekracza określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Rozwiązanie takie uniemożliwia często pomoc osobom faktycznie znajdującym się w biedzie, jak np. osobom posiadającym małe gospodarstwa rolne, których dochód jest niewystarczający aby się utrzymać, ale skutecznie wyklucza te osoby z tej formy pomocy. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, którą jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu w podprogramach na lata 2014 2015 i 2016 określają ww. kryterium do udzielenia pomocy. Kryterium to wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. W podprogramie na rok 2014 - wynosiło 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie, w podprogramie na rok 2015 – także 813 zł i 684 zł., a w podprogramie na 2016 rok – wynosi odpowiednio 951 i 771 zł. Z raportów o realizacji programu a także z informacji przekazanych przez uczestników spotkania regionalnego w województwie lubuskim, wynika, że pomoc udzielana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa nie trafia do wszystkich potrzebujących, a poziom kryterium dochodowego jest za niski. Dlatego też Rzecznik prosi o rozważanie podjęcia stosownej inicjatywy prowadzącej do weryfikacji kwalifikowalności odbiorców Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: