Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie) z dnia 2016-07-25.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.519.167.2016
Data sprawy:
2016-07-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie dotyczące zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie).

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje problem zwrotu kosztów stawiennictwa świadków przesłuchiwanych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia przez straże gminne (miejskie). Wnioski wpływające do Rzecznika wskazują na naruszenie praw i wolności osób w związku z niemożnością uzyskania zwrotu kosztów stawiennictwa, również straże miejskie sygnalizują brak jednolitego sposobu postępowania w tym zakresie.

Źródłem problemu wydaje się brak w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie postępowania karnego jednoznacznie określonego organu, który powinien pokryć koszty stawiennictwa świadka w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez straże gminne (miejskie). Powyższy problem jest znany Ministerstwu Sprawiedliwości i był asumptem do podjęcia rozważań nad wprowadzeniem zmian legislacyjnych. Jednak pomimo upływu czasu nie doszło do ustanowienia rozwiązań stanowiących możliwość realizacji prawa do zwrotu kosztów stawiennictwa oraz nie wskazano sposobu postępowania do czasu wprowadzenia nowych regulacji.

W związku z nierespektowaniem praw obywateli w obecnym stanie prawnym i istniejącej luce prawnej istniejącej w zakresie przepisów dotyczących określenia organu zobowiązanego do zwrotu kosztów stawiennictwa, Rzecznik zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: