Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu -Kancelaria Sejmu w sprawie uwag do projektu ustawy o składce audiowizualnej z dnia 2016-07-29.

Adresat:
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Sygnatura:
XI.815.25.2016
Data sprawy:
2016-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu -Kancelaria Sejmu w sprawie uwag do projektu ustawy o składce audiowizualnej.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się przedstawiciele stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych w związku z poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) skierowanym do Komisji Kultury i Środków Przekazu

podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 29 kwietnia 2016 r. Rzecznik wyraził zaniepokojenie faktem, że wskazany projekt ustawy nie przewiduje zwolnienia osób niesłyszących oraz niewidomych od obowiązku zapłaty tej daniny publicznej.

Osoby głuche oraz niewidome nie mają możliwości korzystania z oferty programowej przygotowanej przez nadawców telewizyjnych w stopniu równym do osób bez dysfunkcji narządów wzroku czy słuchu. Na mocy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie określonych standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Zgodnie z art. 30 Konwencji, władze państwowe uznają prawo osób z niepełnosprawnościami do udziału na zasadzie równości z innymi w życiu kulturalnym i podejmują wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępu do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej w przystępnych dla nich formach. Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że osoby głuche oraz niewidome nie mają możliwości korzystania z oferty programowej przygotowanej przez nadawców telewizyjnych w stopniu równym do osób bez dysfunkcji narządów wzroku czy słuchu. Nieuzasadnione wydaje się zatem zobowiązanie osób z takimi niepełnosprawnościami do uiszczania składki audiowizualnej w pełnej wysokości. Rzecznik zwrócił się o rozważenie podczas prac nad projektem ustawy o składce audiowizualnej przywołanych argumentów przemawiających za zwolnieniem od obowiązku opłacania składki audiowizualnej osób niesłyszących i niewidomych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: