Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację z dnia 2016-08-10.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
IX.517.1048.2016
Data sprawy:
2016-08-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie szerszego wykorzystania systemu dozoru elektronicznego wobec osób skazywanych za niealimentację.

Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka ponownie zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie umożliwienia wszystkim skazanym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji, wykonywania pracy zarobkowej w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). Zdaniem Rzeczników, zmiana obowiązujących uregulowań pozwoli na realną możliwość przeprowadzenia egzekucji alimentów przez komorników, gdyż osoba odbywająca karę w SDE może faktycznie wykonywać pracę odpłatną, a system pozwala monitorować czy skazany jest w pracy. Dodatkowo będzie to sprzyjać zmniejszeniu liczby osób osadzanych w jednostkach penitencjarnych, do czego powinno się dążyć poprzez różnego rodzaju rozwiązania prawne i ich praktyczne zastosowanie. Umieszczenie w jednostce penitencjarnej osoby skazanej wyłącznie za niepłacenie alimentów nie sprzyja spłacaniu zobowiązań na rzecz własnych dzieci, a dodatkowo obciąża kosztami utrzymania więźnia Skarb Państwa. Problem egzekucji zaległości alimentacyjnych jest złożony i nie rozwiązany od lat. Obecnie poziom zadłużenia alimentacyjnego w Polsce wynosi około 10 mld zł., dlatego warto podejmować wszelkie działania legislacyjne, oraz wprowadzać rozwiązania praktyczne, które przysłużą się większej ściągalności zobowiązań alimentacyjnych. W przypadku osób pozbawionych wolności często głównym problemem w spłacaniu alimentów jest brak zatrudnienia odpłatnego. Pomimo podjętych w tym zakresie przez resort działań – realizacji Ministerialnego Programu Pracy Więźniów – liczba osób pracujących odpłatnie w zakładach karnych wynosi obecnie nieco ponad 10 tys. osadzonych, na blisko 71 tys. osób pozbawionych wolności, z czego blisko 3 tys. osadzonych to skazani za przestępstwo niealimentacji. Nowelizacja obecnie obowiązujących uregulowań prawnych pozwoliłaby na realną możliwość przeprowadzenia egzekucji alimentów przez komorników, w sytuacji gdy jeden z rodziców uporczywie uchyla się od płacenia alimentów. Rzecznicy ponownie zwracają się z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: