Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckim z dnia 2016-08-17.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7033.28.2016
Data sprawy:
2016-08-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu w zakresie współpracy władz uczelni z samorządem studenckim.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, którzy wskazują na liczne nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania tej uczelni w zakresie organizowania samorządności studenckiej i kontaktów władz uczelni ze studentami. W opinii Rzecznika część przedstawionych zarzutów może świadczyć o naruszeniu przez władze uczelni prawa do samorządności studentów. Skarżący wskazują m.in. na nieterminowe przydzielanie organizacji studenckiej środków na działalność, wywieranie nacisków na jej członków, uniemożliwianie im uczestnictwa w obradach Senatu uczelni i przejmowanie ich kompetencji. Ponadto studenci zwrócili również uwagę na niepokojące zjawisko utrudniania pracownikom przez władze uczelni działalności związkowej. Szczególnie duże wątpliwości Rzecznika budzi odmowa podpisania porozumienia przedstawicieli placówki z zakładową organizacją NSZZ „Solidarność”. Utrudnianie pracownikom prowadzenia działalności związkowej i brak współpracy z samorządem studenckim skutkuje, zdaniem Rzecznika, dużą rotacją personelu uczelni, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie placówki oraz poziom nauczania. Sytuacja, która ma miejsce na PWSZ, budzi zastrzeżenia co do należytego realizowania zadań uczelni i może naruszać konstytucyjne prawo do nauki. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i informację o sposobie rozpatrzenia wniosków skarżących.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: