Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie odmowy powołania na stanowisko sędziowskie kandydata wskazanego przez KRS z dnia 2016-08-18.

Adresat:
Kancelaria Prezydenta RP
Sygnatura:
VII.511.25.2016
Data sprawy:
2016-08-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie odmowy powołania na stanowisko sędziowskie kandydata wskazanego przez KRS.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga sędziego nominowanego przez Krajową Radę Sądownictwa, któremu Prezydent RP odmówił powołania na stanowisko sędziego wyższej instancji i nie poinformował, co stanowiło podstawę takiej decyzji. Mianowanie sędziów jest osobistym uprawnieniem Prezydenta, ale zgodnie z Konstytucją odmowa w tej kwestii nie może nosić cech działania arbitralnego, gdyż podważa to zasadę zaufania do organów władzy. Ponadto według zapisu regulującego prawo dostępu do służby publicznej Prezydent powinien uzasadnić swoje postanowienie, by zachować obiektywne kryteria doboru kandydatów i podkreślić równość szans, bez dyskryminacji i nieuzasadnionych ograniczeń. Szczególna ranga oraz rola sądów w zakresie realizacji konstytucyjnych wolności i praw, wymaga, aby przedstawione zasady konstytucyjne były respektowane w sposób szczególnie skrupulatny przy obsadzaniu stanowisk sędziowskich. Rzecznik zwrócił też uwagę na to, że akt powołania sędziego przez Prezydenta RP jako niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów podkreśla doniosłość władzy sądowniczej, ale też wyłącza ją spod wpływu władzy wykonawczej i czynników politycznych. Konstytucja gwarantuje przejrzystość i jawność reguł określających dostęp do służby publicznej, a także zasadę sprawiedliwości, zakazu dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Treść zapisów uwzględnia też prawo dostępu do informacji, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności. Dlatego standardy demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby zainteresowani kandydaci na sędziów ubiegający się o powołanie do pełnienia urzędu sędziowskiego, dostęp do służby publicznej mogli zapoznać się z motywami uzasadniającymi podjęcie decyzji negatywnej przez Prezydenta RP. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej wyżej kwestii.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: