Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet z dnia 2016-08-25.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
Sygnatura:
XI.816.30.2016
Data sprawy:
2016-08-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet.
11 marca 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania pismo dotyczące zaleceń zawartych w Uwagach końcowych Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet z dnia 7 listopada 2014 roku. Powyższy dokument obejmuje zagadnienia związane ze sprawozdaniem okresowym Polski odnośnie realizowania Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form nierównego traktowania kobiet.
Zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie ONZ 18 grudnia 1979 r., a ratyfikowaną przez Polskę 18 lipca 1980 r. Konwencją, państwa zobowiązują się do przedstawiania Sekretarzowi Generalnemu ONZ sprawozdania dotyczącego działań podjętych w ramach wykonywania postanowień Konwencji i osiągniętych postępów. W Uwagach końcowych z 7 listopada 2014 r. Komitet zwrócił się o złożenie przez Polskę dziewiątego sprawozdania okresowego w listopadzie 2018 r. oraz o przedstawienie w ciągu dwóch lat pisemnej informacji na temat kroków podjętych w sprawie realizacji zaleceń Komitetu odnośnie działalności i mandatu Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania oraz uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i publicznym. Rekomendacje dotyczące funkcjonowania instytucji Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania zawarte w Uwagach końcowych Komitetu obejmują m.in. problem braku środków i oddzielnego budżetu dla Pełnomocnika, organizacji struktury krajowego mechanizmu na rzecz równego traktowania, a ściślej współpracy między Pełnomocnikiem a koordynatorami i pełnomocnikami regionalnymi, a także priorytety Pełnomocnika w zakresie eliminacji nierównego traktowania kobiet i planowane działania na rzecz wdrożenia zasady gender mainstreaming, która zapewnia m.in. równe szanse w życiu politycznym oraz eliminację stereotypów płciowych. Dalsze zalecenia Komitetu obejmują nowelizację ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu przepisów UE w zakresie równego traktowania tak, by była ona zgoda z Konwencją ONZ, a zakaz dyskryminacji obejmował również dyskryminację wielokrotną i krzyżową. Ponadto Komitet zobowiązał Polskę do gromadzenia i upowszechnienia informacji o sprawach, w których sądy krajowe powołują się na Konwencję, a także do propagowania wiedzy o Konwencji oraz Protokole Fakultatywnym i Zaleceniach Ogólnych Komitetu. Rzecznik zwrócił się do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania o przedstawienie stanowiska w przedstawionych kwestiach oraz informacji na temat realizacji programu na rzecz walki z dyskryminacją kobiet.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-07-18
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania pismem z 18 lipca 2017 r. poinformował o planowanym opracowaniu i wdrożeniu systemu monitorowania równości szans płci oraz modelu współpracy na rzecz horyzontalnego wdrażania polityki równego traktowania ze względu na płeć w podmiotach administracji rządowej. Efekty tych działań powinny w zdecydowany sposób przyczynić się do prowadzenia bardziej efektywnej polityki równego traktowania, a także doprowadzić do wyeliminowania istniejących nierówności między kobietami i mężczyznami. Będzie to również odpowiedź na rekomendacje Komitetu CEDAW w tym zakresie.