Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli emisji hałasu podczas miejskich imprez masowych z dnia 2016-08-24.

Adresat:
Minister Środowiska
Sygnatura:
V.7200.8.2015
Data sprawy:
2016-08-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie kontroli emisji hałasu podczas miejskich imprez masowych.

Do Biura RPO wpływają skargi mieszkańców wielkich ośrodków miejskich oraz miast średniej i małej wielkości na hałas związany z imprezami masowymi. Omawiane uciążliwości zdaniem Rzecznika wynikają z braku mechanizmu prawnego, który pozwalałby właściwym organom na podejmowanie działań wobec organizatora imprezy tak, by respektował on prawa okolicznych mieszkańców. W przypadku imprez masowych nie można zastosować regulacji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o prawie ochrony środowiska w zakresie nadmiernej emisji hałasu, gdyż nie ma możliwości zaklasyfikowania urządzeń używanych przez organizatora imprezy jako instalacji w rozumieniu tej ustawy. Co więcej, przy wydawaniu zezwoleń na organizację imprezy masowej nie bierze się pod uwagę kwestii związanych z ochroną akustyczną terenów, w sąsiedztwie których ma się ona odbywać. Z kolei przepisy prawnokarne zapewniają iluzoryczną ochronę praw osób narażonych na hałas. W ocenie Rzecznika konieczne jest podjęcie stosownych kroków legislacyjnych, które zagwarantują ochronę zdrowia, a także poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego mieszkańców. Rzecznik z dużym zadowoleniem przyjął informację przekazaną przez Ministerstwo Środowiska, że omawiana kwestia została dostrzeżona przez resort środowiska i stała się jednym z przedmiotów prac funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. Jak wynikało z przekazanych informacji, rekomendacje Zespołu, w tym wprowadzenie regulacji uzależniających wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej od organizacji jej w taki sposób, by emitowany w związku z nią hałas nie powodował nadmiernych uciążliwości były zbieżne z postulatami Rzecznika. Etap wydawania zezwolenia na organizację imprezy wydaje się bowiem najdogodniejszym momentem do oceny stopnia potencjalnej uciążliwości imprezy dla okolicznych mieszkańców. Rzecznik zwrócił się do Ministra Środowiska o informację, jaki jest aktualny stan prac nad projektowanymi regulacjami i czy znalazły się one w opracowanych przez Ministerstwo projektach aktów prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: