Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku danych z bazy PESEL z dnia 2016-09-01.

Adresat:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.520.9.2016
Data sprawy:
2016-09-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie wycieku danych z bazy PESEL.

W środkach masowego przekazu pojawiły się doniesienia o wycieku danych z bazy PESEL. Początkowo informowano, że problem może dotyczyć nawet ok. 1,5 mln Polaków. W kolejnych dniach jednak podkreślano, że „wyciek” nie miał charakteru nielegalnego i wiązał się z czynnościami wykonywanymi przez kancelarie komornicze. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło jednak wiele skarg od zaniepokojonych obywateli z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy. Przede wszystkim dotyczyły one możliwości wykorzystania danych do zaciągnięcia kredytu oraz podjęcia skutecznych działań przez właściwe organy państwowe, które w myśl Konstytucji RP są zobowiązane do zabezpieczenia danych zbieranych na temat obywatela. Zgodnie z art. 6 ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności rejestr PESEL jest centralnym zbiorem danych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Należy jednak zaznaczyć, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem powołanym do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym bezpieczeństwa związanego z ujawnianiem informacji gromadzonych na temat obywateli przez upoważnione do tego podmioty. Raport Najwyższej Izby Kontroli z 14 kwietnia 2016 r., poświęcony zapewnieniu bezpieczeństwa działania systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych wykazał, że informatyczne systemy ochrony danych osobowych nie zapewniają odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce. Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji o prowadzonych działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, a także o procedurach mających zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: