Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności realizowania przez asystentów rodziny pomocy rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z dnia 2016-07-08.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.502.3.2016
Data sprawy:
2016-07-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczności realizowania przez asystentów rodziny pomocy rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W trakcie spotkań regionalnych Rzecznikowi przedstawiono problem dotyczący skuteczności realizowania przez asystentów rodziny funkcji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych powinny otrzymać niezbędną pomoc. Jedną z form takiego wsparcia jest przydzielenie asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodziną w kryzysie oraz pomoc w opiece i wychowywaniu dzieci w celu przezwyciężeniu trudnej sytuacji. Analiza Informacji opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczącej "Funkcjonowania asystentów rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej", wskazuje na pilną potrzebę zmian w ustawie które poprawiłyby opiekę nad rodzinami i pracę samych asystentów. Wnioski zawarte w Informacji w części pokrywają się z propozycjami zmian płynącymi ze środowiska asystentów rodziny i koncentrują się głównie wokół zmniejszenia liczby rodzin przepadających na asystenta do 10, trwałości współpracy z rodziną czego nie gwarantuje zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, określenie zasad współpracy z kuratorami sądowymi, placówkami pieczy zastępczej czy zagwarantowanie korzystania z superwizji pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną w wymiarze minimum 6 godzin oraz wiele innych postulatów mających na celu wyeliminowanie trudności w pracy asystentów. Rzecznik dostrzegając pilną potrzebę zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej wychodzącej naprzeciw postulatom asystentów rodziny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: