Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne z dnia 2016-10-27.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
III.502.7.2016
Data sprawy:
2016-10-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Rzecznik Praw Dziecka w sprawie związanej z brakiem systemowych rozwiązań dotyczących sytuacji niepełnosprawnych intelektualnie dzieci po uzyskaniu przez nie pełnoletności, gdy nie osiągają zdolności do samodzielnego funkcjonowania, a ich rodzice tracą uprawnienia rodzicielskie.
Rodzice opiekujący się pełnoletnimi dziećmi z niepełnosprawnością uniemożliwiającą racjonalne podejmowanie decyzji i samodzielne funkcjonowanie, napotykają na liczne trudności wynikające z z braku stosownych i kompleksowych unormowań prawnych, a często zmuszani są do wystąpienia o ubezwłasnowolnienie swych podopiecznych w celu sprawowania nad nimi opieki w sposób adekwatny do potrzeb opieki. Zainteresowani wyrażają swe niezadowolenie wobec aktualnych, nieprzyjaznych rodzinom z dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi, rozwiązań prawnych w zakresie reprezentacji dorosłego niepełnosprawnego dziecka w systemie zabezpieczenia społecznego oraz opieki medycznej. Proponują wypracowanie rozwiązań, które usprawnią i ułatwią codzienne funkcjonowanie rodzin bez konieczności ingerowania w sferę praw podmiotowych osób z niepełnosprawnością. Rozwiązanie takie wychodziłoby naprzeciw standardom międzynarodowym chroniącymi prawa człowieka.
W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanych problemów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: