Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuprawnionego blokowania kół pojazdów z dnia 2016-10-28.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
BPK.501.2.2016
Data sprawy:
2016-10-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuprawnionego blokowania kół pojazdów.

Do Biura Rzecznika wpłynęło wiele skarg, w których poruszony został problem blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu kół pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. W pismach skarżący wskazywali również na brak reakcji ze strony organów władzy publicznej na przypadki naruszenia prawa.

Powyższa kwestia stanowiła w latach 2013-2014 przedmiot korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Komendantem Głównym Policji, który podzielił stanowisko, że unieruchomienie pojazdu poprzez założenie blokady na koła jest w świetle obowiązujących przepisów działaniem bezprawnym. 22 stycznia 2014 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji skierowało do Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendantów Szkół Policji pismo, w którym wskazano, że założenie w takim przypadku blokady na koła jest działaniem bezprawnym, które wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 124 k.w., ewentualnie przestępstwa z art. 288 § 1 lub 2 k.k. Daje to policjantom podstawę do interwencji, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń. W praktyce jednak osoby zgłaszające się po pomoc spotykają się z odmową podjęcia interwencji. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra o podjęcie działań w celu ujednolicenia procedury postępowania przez funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach. Rozważenia wymaga również – w ocenie Rzecznika – kwestia doprecyzowania przepisów po to, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, że blokowanie kół pojazdów stanowi czyn zabroniony.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-01
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 1 grudnia 2016 r. wskazał, że z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, iż opisane w wystąpieniu Rzecznika przypadki blokowania kół pojazdów zaparkowanych na prywatnym terenie mają miejsce przede wszystkim w aglomeracji śląskiej. Sporadycznie odnotowano przypadki blokowania kół pojazdów na terenach prywatnych w województwach dolnośląskim i małopolskim. Sekretarz Stanu zwrócił uwagę na niejednolitą praktykę sądów, do których kierowano sprawy z art. 124 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, zgodnie z którym kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Znaczna część sądów w orzekanych wyrokach prezentuje pogląd, że omawiane zdarzenia powinny być rozpatrywane wyłącznie na gruncie cywilnoprawnym. W związku z powyższym odmowa podjęcia interwencji przez funkcjonariuszy Policji wydaje się uzasadniona, ponieważ nie jest to formacja powołana do rozstrzygania sporów o charakterze cywilnoprawnym. Sekretarz Stanu poinformował także, że obecnie w resorcie nie są prowadzone prace legislacyjne dotyczące przedmiotowego zagadnienia.