Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uruchomienia telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą domową z dnia 2016-11-08.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2016-11-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uruchomienia telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą domową.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy domowej, m.in. poprzez uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej.

W odpowiedzi udzielonej na wystąpienia RPO, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformował o uwzględnieniu zadania utworzenia takiego telefonu w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i planach jego uruchomienia począwszy od 2017 roku. Obowiązek ustanowienia telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących, nakłada na Polskę art. 24 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Rzecznik zwracał też uwagę na przeszkolenie osób obsługujących taką infolinię z zakresu specyficznych potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet starszych czy migrantek, a także dostosowania telefonu do obsługi kobiet głuchych, np. poprzez zapewnienie wideotłumacza polskiego języka migowego i systemu językowo-migowego.

W związku z tym Rzecznik zwrócił się z prośbą do Minister o poinformowanie o stanie prac nad uruchomieniem telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej oraz o działaniach podjętych w celu jego dostosowania do szczególnych potrzeb kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami i migrantek.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-13
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 13 grudnia 2016 r. poinformowała, że utworzenie całodobowej, bezpłatnej, ogólnopolskiej linii telefonicznej dla ofiar przemocy w rodzinie i ze względu na płeć nastąpi w 2017 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania p.n. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Jednym z działań prowadzonych w jego ramach ma być Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie, czynny całą dobę. W ofercie Telefonu dla ofiar przemocy w rodzinie znajdzie się m.in. prowadzenie konsultacji psychologicznych i prawnych oraz podejmowanie interwencji. Agencja kładzie nacisk na to, aby kadra pełniąca dyżury przy telefonie była przygotowana do pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, doskonale znała zagadnienia dotyczące zjawiska przemocy, mechanizmów i specyfiki przemocy wobec kobiet, dzieci, osób starszych, a także mężczyzn, procedur interwencji, możliwości uzyskania pomocy w środowiskach lokalnych, pomocy cudzoziemcom itp. Ponadto w latach 2017–2019 utrzymana będzie dostępność konsultacji w jęz. angielskim (poniedziałki godz. 18.00-22.00) oraz rosyjskim (wtorki godz. 18.00- 22.00). Dzięki temu cudzoziemcy przebywający w Polsce i doznający przemocy będą mogli korzystać z konsultacji psychologicznych i otrzymywać informacje o tym, gdzie i jaką pomoc mogą uzyskać. Podsekretarz Stanu przekazała również, że na początek 2017 r. PARPA zaplanowała działania informacyjnopromocyjne, które będą służyły promocji nowej oferty Pogotowia „Niebieska Linia", a także promocji nowego, bezpłatnego numeru telefonu. Do współpracy przy ww. przedsięwzięciu Agencja zamierza zaprosić m.in. urzędy centralne.