Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy z dnia 2016-11-18.

Adresat:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Sygnatura:
III.7060.573.2016
Data sprawy:
2016-11-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie wątpliwości dotyczących podstaw prawnych przy wydawaniu decyzji przyznających emerytury rolnicze z urzędu osobie pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Aktualnie emerytury rolnicze z urzędu w miejsce pobieranych dotąd rent przyznawane są na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników bądź też na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W pierwszym przypadku wysokość przyznanej emerytury nie może być niższa od dotychczas pobieranej renty, emerytura ta przysługuje osobom, które posiadają co najmniej 25 lat ubezpieczenia rolniczego oraz dotyczy osób, którym renty przyznano po 1 stycznia 1991 r. Ponadto przyznane świadczenie może być wypłacane w zbiegu z emeryturą pracowniczą. W drugim przypadku natomiast emeryturę z urzędu przyznaje się osobom pobierającym rentę inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, które osiągnęły wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w wysokości dotychczas pobieranej renty. Przy przyznawaniu tych emerytur nie jest wymagany staż ubezpieczeniowy. W tym wypadku emerytury z urzędu nie mogą być wypłacane w zbiegu z emeryturą pracowniczą – ubezpieczony musi wybrać jedno ze świadczeń.

Mimo iż w świetle powyższych regulacji osobom uprawnionym do renty na podstawie przepisów obowiązujących przed 1991 r. Kasa nie może przyznawać prawa do emerytury z urzędu powołując się na brzmienie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., zdarzają się jednak przypadki wydawania takich decyzji z powołaniem niewłaściwej podstawy prawnej. To zaś pociąga za sobą powstanie po stronie ubezpieczonych nieuzasadnionych roszczeń odnośnie wypłacania takiego świadczenia w zbiegu z emeryturą pracowniczą.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa KRUS o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zasygnalizowanych nieprawidłowości.

 


Data odpowiedzi:
2016-12-02
Opis odpowiedzi:
Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w piśmie z 2 grudnia 2016 r. poinformował, że mając na uwadze należytą obsługę świadczeniobiorców Kasy podjęto stosowne działania, aby wyeliminować zgłoszone przez Rzecznika nieprawidłowości.
Ponadto zalecono jednostkom organizacyjnym KRUS zwracanie szczególnej uwagi
na prawidłowość stosowanych w wydawanych decyzjach podstaw prawnych.