Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 2016-10-31.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.2.2016
Data sprawy:
2016-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

14 września 2016 r. do Biura RPO wpłynęło stanowisko Prokuratora Generalnego wyrażone w sprawie skargi konstytucyjnej, do której przystąpił Rzecznik (SK 6/16). Prokurator zwrócił uwagę, że niezbędna wydaje się interwencja ustawodawcy mająca na celu zagwarantowanie zatrzymanemu udziału w posiedzeniu sądu rozpoznającego zażalenie na zatrzymanie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, by zapewnić wymagane w Konstytucji gwarancje procesowe.

Rzecznik aprobując pogląd wyrażony przez Prokuratora zwrócił się do Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji art. 109 § 2 k.p.s.w., w zakresie wskazanym przez Prokuratora Generalnego i zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-14
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 14 grudnia 2016 r. stwierdził, że uwzględniając treść obecnie obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących przebiegu postępowania w sprawach prowadzonych o wykroczenie, jak również treść art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz treści wyroków Trybunał Konstytucyjnego: z dnia 11 czerwca 2002 r. wydanego w sprawie SK 5/02, z dnia 6 grudnia 2004 r. wydanego w sprawie SK 29/04 oraz z dnia 27 października 2015 r. wydanego w sprawie K 5/14, resort podzielił wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, co do konstytucyjności rozwiązań normatywnych w zakresie w jakim nie gwarantują one osobie zatrzymanej w toku postępowania o wykroczenie możliwości wzięcia działu w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na zatrzymanie.Podsekretarz Stanu zgodził się z opinią, iż podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wypracowania w tym zakresie stosownych zmian normatywnych jest zasadne.Jednocześnie poinformował, iż stanowisko zajęte przez Rzecznika zostanie wzięte pod uwagę przy najbliższych pracach nowelizacyjnych k.p.s.w.