Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ataków na tle narodowościowym na Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii z dnia 2016-11-02.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.531.42.2016
Data sprawy:
2016-11-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie ataków na tle narodowościowym na Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii

Rzecznik z niepokojem obserwuje powtarzające się ataki na Polaków przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Zdaniem Rzecznika w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym nienawiścią ogromnie istotną rolę powinna odgrywać edukacja. Jej zadaniem jest budowanie społecznej świadomości, kształtowanie właściwych postaw opartych na tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom. W związku z tym Rzecznik zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z propozycją podjęcia współpracy z odpowiednimi brytyjskimi resortami. Jej celem miałoby być skierowanie uwagi brytyjskich uczniów na udział Polaków w historii ich kraju, a także obecność mniejszości polskiej we współczesnym życiu tego kraju. Konieczne jest również ożywienie wymiany uczniów pomiędzy szkołami w Polsce oraz Wielkiej Brytanii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-05
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej w piśmie z 5 grudnia 2016 r. poinformowała, że w ramach współpracy międzyresortowej, MEN podjęło działania na rzecz wypracowania z partnerem brytyjskim zapisów nowego Protokołu określającego obszary polsko-brytyjskiej współpracy, w tym w obszarze oświaty, na lata 2017–2020. Przewiduje się umieszczenie w ww. dokumencie zapisów dotyczących m.in. zasadności wprowadzenia wiedzy o Polsce do
programu nauczania („National Curriculum"), a także upowszechniania w brytyjskim
środowisku szkolnym wiedzy o polskiej historii, kulturze i społeczeństwie. W nawiązaniu do postulatu dotyczącego ożywienia wymiany uczniów, Minister stwierdziła, że odnotowano stosunkowo wysoką aktywność w zakresie współpracy polsko-brytyjskiej w ramach realizowanych inicjatyw młodzieżowych współfinansowanych z Programu Erasmus+. Wielka Brytania plasowała się również wysoko, jeśli chodzi o kraje pochodzenia instytucji tworzących partnerstwa z polskimi podmiotami. Minister podkreśliła, że polski system oświaty sprzyja budowaniu postaw otwartości, tolerancji wśród młodych pokoleń Polaków oraz przekazywaniu wiedzy w zakresie wielokulturowości. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Podstawa programowa, która jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty wskazuje obowiązki szkoły w zakresie kształtowania u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, w tym postawy odpowiedzialności obywatelskiej, społecznej, szacunku dla innych ludzi, kultury osobistej, gotowości do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. W dokumencie zaznaczono również, że zadaniem szkoły jest podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.