Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uprawnień pracowników Poczty Polskiej S.A. do dokonywania czynności kontrolnych dotyczących posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego z dnia 2016-11-07.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
V.7220.352.2016
Data sprawy:
2016-11-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uprawnień pracowników Poczty Polskiej S.A. do dokonywania czynności kontrolnych dotyczących posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Do Biura RPO docierają sygnały dotyczące sposobu kontroli posiadania odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, wskazujące na brak precyzyjnego uregulowania prawnego tej materii. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia pracowników Poczty Polskiej do dokonywania czynności kontrolnych w mieszkaniu abonenta.

Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.

Zasady wykonywania czynności kontrolnych, w tym wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz tryb jego wydawania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi Rozporządzenie to określa również jednostkę operatora wyznaczonego uprawnioną do przeprowadzania kontroli. Jednostką tą jest Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. W praktyce powstała wątpliwość, czy pracownik Poczty Polskiej S.A. jest de facto uprawniony do wejścia do mieszkania celem dokonania kontroli.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nienaruszalność mieszkania to jedna z podstawowych zasad konstytucyjnych wyrażona w art. 50 Konstytucji. Przepis ten stanowi, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Wobec powyższego dla realizacji celów uzasadniających naruszenie miru domowego konieczne jest istnienie jasnych reguł określonych na poziomie ustawowym, które wskazują podmiot uprawniony, przesłanki oraz warunki działania. Tymczasem przepisy dotyczące opłat abonamentowych nie zawierają ustawowego obowiązku wpuszczenia pracowników Poczty Polskiej S.A. do mieszkań, nawet w sytuacji wylegitymowania się przez nich oraz przedstawienia celu kontroli.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska wobec przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: