Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewystarczającej ochrony prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy, tzw. sygnalistów w służbach mundurowych z dnia 2016-11-22.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
WZF.7050.1.2016
Data sprawy:
2016-11-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niewystarczającej ochrony prawnej żołnierzy i funkcjonariuszy, tzw. sygnalistów w służbach mundurowych.

Kwestię niedostatecznego zabezpieczenia prawnego żołnierzy i funkcjonariuszy zgłaszających podejrzenia popełnienia przestępstw lub innych naruszeń prawa, tzw. sygnalistów, Rzecznik poruszał już we wcześniejszych wystąpieniach do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej.

W Ministerstwie Sprawiedliwości rozważa się wprawdzie podjęcie prac legislacyjnych, które mają na celu wzmocnienie w polskim porządku prawnym sygnalistów, dotyczą one jednak pracowników cywilnych.

Zadania realizowane przez żołnierzy i funkcjonariuszy w sposób bezpośredni przekładają się na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny. Mając na względzie specyfikę służb mundurowych oraz to, że są instytucjami hierarchicznymi, hermetycznymi, o silnych strukturach pionowego podporządkowania, wydaje się konieczne objęcie ich szczególną ochroną. Ponadto potrzeba zapewnienia skutecznej ochrony żołnierzom zgłaszającym nieprawidłowości w służbie wynika z konstytucyjnego obowiązku sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli nad Siłami Zbrojnymi. Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o wyjaśnienia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-08-31
Opis odpowiedzi:
Minister Obrony Narodowej w piśmie z 31 sierpnia 2017 r. zgodził się, iż w obecnym systemie ochrona prawna tzw. sygnalistów w służbach mundurowych jest niewystarczająca, a decyzję o usytuowaniu prawnym sygnalistów oraz zasad ich ochrony należy podjąć na szczeblu rządowym. W swoim zakresie decyzja ta powinna dotyczyć wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych na jednakowych zasadach. Minister poinformował, że Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych MON finalizuje opracowanie wewnętrznej regulacji dotyczącej zasad ustanowienia resortowego systemu informowania o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Jednocześnie Minister wskazał, że istotnym krokiem w celu zapewnienia realnej i skutecznej ochrony byłaby regulacja o randze ustawowej, dlatego koniecznym wydaje się poddanie zagadnienia ochrony sygnalistów wszechstronnej analizie, obejmującej wszystkie resorty mundurowe.