Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z połączonych wniosków niektórych rad gmin graniczących z Opolem dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy z dnia 2016-12-02.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.600.4.2016
Data sprawy:
2016-12-02
Rodzaj sprawy:
zawiadomienie do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do postępowania w sprawie wniosku (WTK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z połączonych wniosków niektórych rad gmin graniczących z Opolem dotyczących ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy.

W opinii Rzecznika zaskarżone przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy są niezgodne z Konstytucją.

W skierowanych do Trybunału i połączonych do wspólnego rozpoznania wnioskach postawiono m.in. zarzut przekroczenia przez Radę Ministrów ustawowej delegacji wynikającej z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, a w rezultacie naruszenia Konstytucji, poprzez rozstrzygnięcie o zmianach granic na wniosek podmiotu nieuprawnionego. O zmianę granicy wystąpił bowiem Prezydent Miasta (czyli organ wykonawczy), a nie jedyny uprawniony do tego podmiot, tj. Rada Miasta Opola. Zarzut ten jest, zdaniem Rzecznika, zasadny.

Rzecznik przypomniał ponadto, że zasadniczym przedmiotem sprzeciwu społecznego, objawiającego się również w cyklicznie organizowanych manifestacjach, jest nieuwzględnienie przez Radę Ministrów wyników konsultacji społecznych, jakie w ramach procedury prowadzącej do wydania rozporządzenia zostały przeprowadzone w gminach: Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Prószków i Dąbrowa. Konsultacje te zakończyły się wynikiem zdecydowanie negatywnym. Liczne skargi wpływające do Biura Rzecznika, pochodzące od organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, organizacji mniejszości narodowych, ale także od osób indywidualnych, potwierdzają krytyczny odbiór procesu dokonywania zmian granic Miasta Opola.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, w zaistniałych warunkach, konieczne jest wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Rady Ministrów w zaskarżonej części.