Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych z dnia 2016-12-05.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.127.2016
Data sprawy:
2016-12-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej w sprawie wątpliwości dotyczących skutków, planowanej przez MEN reformy oświaty, dla ogólnokształcących szkół muzycznych.

Obecnie kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym realizowane jest w dwóch typach szkół: szkołach muzycznych I stopnia oraz ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia. Te ostatnie realizują – oprócz kształcenia artystycznego – również kształcenie ogólne, odpowiadające 6-letniej szkole podstawowej. Uczniowie tych placówek realizują więc jednocześnie obowiązek szkolny, a wraz z ich ukończeniem uzyskują wykształcenie podstawowe. Tymczasem z treści publikacji prasowych i wpływających do Biura Rzecznika wniosków wynika, że pojawiły się wątpliwości co do tego, czy zmiany, zawarte w projektach ustaw Prawo oświatowe oraz Przepisach wprowadzających ustawę Prawo oświatowe, polegające m.in. na przekształceniu szkół podstawowych w szkoły ośmioletnie obejmą również ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia. Możliwość pozostawienia sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, przy jednoczesnym stworzeniu ośmioletnich podstawówek, budzi uzasadnione obawy rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek. Oznaczałoby to bowiem, że uczniowie, którzy nie planują kontynuować edukacji muzycznej w szkole II stopnia, będą zmuszeni przenieść się do innej ogólnokształcącej szkoły podstawowej celem ukończenia edukacji na poziomie podstawowym.

Z punktu widzenia działalności Rzecznika dyskusyjny wydaje się również sposób wprowadzania zmian legislacyjnych w opisanym zakresie. Obywatele zwracający się do Biura RPO wskazują, że nie mogą otrzymać kompleksowych informacji o planowanych zmianach, co wywołuje przekonanie, że problematyka ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia nie jest traktowana przez projektodawców z należytą uwagą. Takie działanie władz publicznych stoi w sprzeczności z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Rzecznik zwrócił się do Ministrów z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz o poinformowanie o kierunku planowanych zmian legislacyjnych dotyczących ogólnokształcących szkół muzycznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-12-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w piśmie z 11 stycznia 2017 r. wyjaśnił, że zgodnie z przepisami zawartymi w art. 199 uchwalonej przez Sejm w dniu 14 grudnia 2016 r. ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotychczasowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły tych szkół prowadzone przez ministrów (m.in. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) podlegają zmianom organizacyjnym zgodnie z przepisami dotyczącymi danego typu szkoły, z tym że kompetencje organu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje właściwy minister. Podsekretarz Stanu zapewnił, że resorty oświaty i kultury dostrzegły brak pełnej korelacji między wprowadzanymi cyklami kształcenia ogólnego a zaproponowanymi cyklami kształcenia w ogólnokształcących szkołach artystycznych. W celu dostosowania kształcenia w szkołach artystycznych do zmian w systemie oświaty, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 12 grudnia 2016 r. przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej koncepcję typów szkół artystycznych. Zgodnie z tą koncepcją do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia będą przyjmowani zarówno absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak i uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy uzyskają promocję w klasie szóstej. Absolwenci ogólnokształcącej szkoły muzycznej będą mogli ubiegać się o przyjęcie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – do klasy wyższej niż pierwsza, w trybie określonym w art. 142 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (dotychczasowy art. 20n ust. 7 ustawy o systemie oświaty). Podsekretarz Stanu poinformował także, że po podpisaniu przez Prezydenta RP ustaw reformujących system oświaty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej) przygotuje projekt rozporządzenia, w którym opisane zostaną typy szkół artystycznych.