Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie linii alarmowej dla osób głuchych z dnia 2016-12-23.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.7010.1.2016
Data sprawy:
2016-12-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie linii alarmowej dla osób głuchych.
Na tle skarg nadsyłanych do Biura RPO wyłonił się problem zgłaszania zawiadomień o sytuacji zagrożenia przez osoby niesłyszące. Niepokojący stan rzeczy w tym obszarze sygnalizują również przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób głuchych.
Ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych Polska potwierdziła prawo osób z niepełnosprawnościami do pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz poszanowania ich przyrodzonej godności. Konwencja obliguje Państwa Strony do podejmowania wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami w sytuacjach zagrożenia.
Tymczasem z informacji pozyskanych przez Biuro Rzecznika wynika, że do chwili obecnej nie wprowadzono jednolitego ogólnokrajowego systemu dla zgłaszania sytuacji zagrożenia za pomocą krótkich wiadomości tekstowych (sms) lub w inny sposób dostępny dla osób głuchych. Możliwość składania zgłoszeń alarmowych w drodze wiadomości tekstowych istnieje jedynie w kilku województwach w Polsce. Co więcej, systemy te nie są wzajemnie powiązane ani ujednolicone oraz funkcjonują w ograniczonym zakresie.
Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o poinformowanie o stanie prac nad wdrożeniem systemu umożliwiającym obsługę zgłoszeń alarmowych za pomocą sms-ów.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-16
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 16 stycznia 2017 r. wyjaśnił, że nowelizacja ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, wprowadzona w 2012 r., nakładała na dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek kierowania do centrów powiadamiania ratunkowego krótkich wiadomości tekstowych SMS do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Zaimplementowano w ten sposób przepisy Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Natomiast Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE zobowiązała państwa członkowskie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym równoważnego dostępu do usług telefonicznych świadczonych wszystkim innym użytkownikom końcowym tych usług. Przepis prawa wprowadzony do ustawy Prawo telekomunikacyjne został przeniesiony – w niezmienionej formie – do ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. W 2014 r. obowiązek obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numeru alarmowego za pośrednictwem SMS, zawężono do numeru alarmowego 112. Podsekretarz Stanu poinformował, że zakończenie prowadzonych obecnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, prac nad wprowadzeniem możliwości zgłoszeń alarmowych do numeru alarmowego 112 za pośrednictwem SMS i wprowadzenie omawianego rozwiązania planowane jest na 2017 rok. Ponadto resort wraz z Polskim Związkiem Głuchych podjął działania w celu dokonania analizy potrzeb osób głuchych odnośnie projektowanego rozwiązania zarówno w zakresie SMS, jak i opracowania ewentualnej aplikacji, która miałaby zastosowanie w całym kraju.