Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 19 sierpnia od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie uruchomienia bezpłatnego telefonu dla ofiar przemocy z dnia 2017-01-05.

Adresat:
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie uruchomienia bezpłatnego telefonu dla ofiar przemocy.

Rzecznik przypomniał, że art. 24 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. nakłada na Polskę obowiązek udostępnienia telefonu zaufania udzielającego porad w sprawie wszystkich form przemocy, z zachowaniem poufności lub anonimowości osób dzwoniących. W odpowiedzi na wystąpienie w przedmiotowym zakresie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowała Rzecznika, że to właśnie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadania pod nazwą Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Na początek 2017 r. PARPA rzekomo zaplanowała również działania służące promocji nowej oferty Pogotowia Niebieska Linia i nowego, bezpłatnego numeru telefonu. Rozstrzygnięcie konkursu wyznaczono jednak na dzień 23 grudnia 2016 r., co budzi uzasadnione obawy, czy uruchomienie telefonu nastąpi zgodnie z terminem określonym w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, tj. w dniu 1 stycznia 2017 r.

Rzecznik zwrócił się do Dyrektora z prośbą o informację, czy z dniem 1 stycznia 2017 r. faktycznie nastąpiło uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami i migrantek, oraz jakiemu podmiotowi i na jakich warunkach powierzono realizację tego zadania publicznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-05
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w piśmie z 13 stycznia 2017 r. poinformował, że od 1 stycznia 2017 r. działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – zgodnie ze zobowiązaniami Agencji – jest dostępny przez całą dobę. Numer telefonu został zmieniony na 800-12-00-02, co oznacza, że jest całkowicie bezpłatny dla osób dzwoniących (koszty pokrywa PARPA jako właściciel numeru). Ponadto Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, w ramach którego działa ww. Telefon, oferuje m.in. konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim i jęz. rosyjskim, konsultacje prawne, porady e-mailowe, a także interwencje – w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, oraz w sytuacjach kiedy sprawca przemocy ma wyrok w zawieszeniu za przemoc wobec członków rodziny lub przebywa na warunkowym przedterminowym zwolnieniu, a nadal stosuje przemoc w rodzinie. Ww. zadania realizuje Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy, które zostało wyłonione w oparciu o postępowanie konkursowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe PARPA została złożona jedna oferta. Umowa ze Stowarzyszeniem została zawarta na lata 2017–2019.