Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej z dnia 2017-01-09.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
XI.816.1.2015
Data sprawy:
2017-01-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjął doniesienia medialne o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zatwierdzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania na wystąpienie Rzecznika w przedmiotowym zakresie, Ministerstwo Sprawiedliwości jest resortem wiodącym w niniejszej sprawie.

Rzecznik podkreślił, że wejście w życie ww. konwencji było przełomem w zapewnieniu ochrony fundamentalnych praw i wolności kobiet doświadczających przemocy ze względu na płeć. Konwencja opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenie dla zapobiegania przemocy wobec kobiet ma wdrożenie prawnej i faktycznej równości pomiędzy mężczyznami i kobietami, a źródłem przemocy jest przekonanie sprawców o stereotypowej, drugorzędnej roli kobiet. Tym samym umowa ta wskazuje, że brak skutecznej pomocy dla kobiet - ofiar przemocy - jest formą dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć. Konwencja w sposób kompleksowy określa wreszcie kwestię pomocy dla ofiar, ścigania i karania sprawców, a także działania profilaktyczne i edukacyjne.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o przesłanie kopii projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących wypowiedzenia tej konwencji przez Polskę oraz o poinformowanie o przewidywanym harmonogramie prac w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-09
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 13 lutego 2017 r. poinformował, że aktualnie resort sprawiedliwości nie podejmuje działań związanych z wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej i w związku z tym nie została wypracowana ostateczna wersja projektu wniosku o wypowiedzenie wymienionej Konwencji. Z tego powodu (prace nad projektem wniosku o wypowiedzenie konwencji i jego uzasadnienia nie zostały sfinalizowane) Ministerstwo nie może pozytywnie odnieść się do prośby o przesłanie kopii projektu wniosku o wypowiedzenie konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem.