Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawą z dnia 2017-01-10.

Adresat:
Narodowy Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
VII.7010.1.2016
Data sprawy:
2017-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie braku w woj. podkarpackim podmiotów przeprowadzających zabiegi przerywania ciąży w przypadkach dopuszczonych ustawą.
Zaniepokojenie Rzecznika wzbudziły doniesienia medialne, jakoby na terenie województwa podkarpackiego brakowało podmiotów leczniczych przeprowadzających bezpłatnie zabiegi przerywania ciąży w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Rzecznik przypomniał, że przepisy ww. ustawy gwarantują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadkach opisanych w ustawie. Na państwie spoczywa zaś obowiązek stworzenia systemu zapewniającego realny i niedyskryminujący dostęp do tejże procedury. Szczególne znaczenie ma to w sytuacjach, gdy kontynuowanie ciąży stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki. Niezagwarantowanie dostępu do procedury aborcji w tych przypadkach stanowi naruszenie prawa do ochrony zdrowia i życia kobiety.
Rzecznik zwrócił się do Prezesa z prośbą o przekazanie informacji, czy – zgodnie z posiadaną przez NFZ wiedzą – problem z dostępnością do zabiegu aborcji faktycznie występuje na Podkarpaciu bądź w innych województwach. Ponadto Rzecznik poprosił o wskazanie, jakie działania Fundusz podejmuje w celu zapewnienia dostępu pacjentek do regulowanej na poziomie ustawowym procedury terminacji ciąży.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-01-19
Opis odpowiedzi:
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z 19 stycznia 2017 r. zapewnił, że podstawowym celem działania każdego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie danego województwa. Konieczność ogłoszenia postępowania konkursowego lub przeprowadzenia postępowania w trybie rokowań powinna wynikać z faktycznego zapotrzebowania na przedmiotowe świadczenia, do których występuje ograniczony dostęp na terenie województwa, określonego w oparciu o analizy merytoryczne. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej należy do podstawowych zadań Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy ponosząc pełną odpowiedzialność, realizują je mając na uwadze optymalne zabezpieczenie świadczeń dla świadczeniobiorców. Na koniec Zastępca Prezesa NFZ poinformował, że w latach 2015–2016 do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nie wpływały skargi dotyczące trudności w dostępie do możliwości dokonania terminacji ciąży na terenie Podkarpacia.