Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad wydawania zaświadczeń poświadczających posiadanie prawa do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego z dnia 2017-01-20.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.612.29.2016
Data sprawy:
2017-01-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zasad wydawania zaświadczeń poświadczających posiadanie prawa do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego.

Na podstawie skargi obywatela Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację, że podmioty upoważnione do wydawania zaświadczeń uprawniających do ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego pobierają opłaty za ich wydawanie i często uzależniają wysokość opłat od członkostwa w stowarzyszeniu.

W ocenie Rzecznika zasady pobierania opłat za zaświadczenie pozwalające korzystać z ustawowego uprawnienia powinny być ujednolicone i mieć swoją podstawę prawną. Pobieranie tych opłat nie powinno prowadzić do uprzywilejowania osób będących członkami poszczególnych stowarzyszeń. Powyższe kwestie są bowiem istotne z punktu widzenia zasady prawidłowej legislacji oraz zagwarantowania wolności zrzeszania się, o której mowa w art. 58 Konstytucji.

Wątpliwości Rzecznika podzielili Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o rozważenie wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-07-04
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z 4 lipca 2017 r. wskazał, iż obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości pobierania opłat za wystawianie zaświadczeń uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów, ani tym bardziej nie uzależniają tych opłat od członkostwa w organizacji. Jeżeli obecna sytuacja prawna stwarza wątpliwości i różnice interpretacyjne w zakresie możliwości pobierania opłat za wydanie przedmiotowych zaświadczeń, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa należałoby tę kwestię uregulować. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem Rządu do propozycji rozszerzenia zakresu uprawnień do ulg dla nowej grupy, wprowadzenie jakichkolwiek zmian do ustawy o ulgach, do czasu wypracowania kompleksowej polityki państwa w zakresie ulg na przejazdy, uszczelnienia systemu refundacji oraz nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, jest na chwilę obecną przedwczesne.