Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób poruszających się na wózkach z dnia 2017-01-24.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
KMP.571.2.2017
Data sprawy:
2017-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Wizytacje przeprowadzone przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur uprawniają do sformułowania generalnego wniosku, że pomimo wyznaczenia w każdej z jednostek penitencjarnych celi mieszkalnej dla osadzonych poruszających się na wózkach, zastosowane w tych aresztach śledczych i zakładach karnych rozwiązania nie znoszą w całości barier architektonicznych, czyniąc te obiekty dostępnymi jedynie częściowo dla tej kategorii osadzonych. Infrastruktura jednostek nie pozwala na samodzielne poruszanie się po nich osób na wózku, poza celą mieszkalną. W celu skorzystania z placów spacerowych, sal widzeń czy świetlic niejednokrotnie muszą oni pokonywać schody lub wysokie stopnie, bądź też liczyć na pomoc współosadzonych.

Mając na uwadze dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zalecenia wydane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a także krajowe ustawodawstwo, wszelkie instytucje państwowe winny podejmować działania ukierunkowane na urzeczywistnienie praw osób z niepełnosprawnością. W przekonaniu Rzecznika obowiązujące Zarządzenie Dyrektora Generalnego powinno zostać zaktualizowane, tak aby wyznaczone w nim jednostki do osadzania osób na wózkach miały architektoniczne możliwości do pełnego ich dostosowania, a tym samym samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością.

Rzecznik zwrócił się do Dyrektora Generalnego SW z prośbą o podjęcie odpowiednich zmian w przedstawionej kwestii oraz o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-02-08
Opis odpowiedzi:
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w piśmie z 8 lutego 2017 r. przypomniał, że zgodnie z art. 72 § 4a Kodeksu karnego wykonawczego przeznaczenie jednostek penitencjarnych określa się uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia oraz racjonalnego wykorzystania miejsc zakwaterowania dla wszystkich grup skazanych. Zapewnił jednocześnie, że Służba Więzienna systematycznie realizuje zadania inwestycyjno-remontowe mające w szczególności na celu poprawę warunków bytowych osadzonych w polskich więzieniach. W miarę możliwości finansowych likwidowane są kolejne bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, a przy budowie nowych pawilonów mieszkalnych każdorazowo przewiduje się utworzenie miejsc zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych. Zastępca Dyrektora Generalnego SW poinformował także, że Służba Więzienna czyni starania w celu zminimalizowania uciążliwości odbywania kary pozbawienia wolności przez osoby niepełnosprawne, co znajduje potwierdzenie chociażby w obowiązującym Zarządzeniu nr 30/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych. W przedmiotowej regulacji wskazuje się jednostki, w których utworzono cele przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.