Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne z dnia 2017-02-07.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.502.7.2016
Data sprawy:
2017-02-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości dotyczące trudnej sytuacji rodzin wychowujących pełnoletnie osoby niepełnosprawne.

Rzecznik Praw Obywatelskich dnia 27 października 2016 r. skierował już wystąpienie w przedmiotowym zakresie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę na problemy rodziców opiekujących się pełnoletnimi dziećmi z niepełnosprawnością uniemożliwiającą racjonale podejmowanie decyzji i samodzielne funkcjonowanie, wynikające z braku kompleksowych unormowań prawnych w obszarze reprezentacji dorosłego niepełnosprawnego dziecka. Pełnomocnik w odpowiedzi poinformował, że przekazał pismo Rzecznika, zgodnie z właściwością, Ministrowi Sprawiedliwości.

W ocenie Rzecznika wypracowanie spójnych systemowo rozwiązań, które ułatwią codzienne funkcjonowanie rodzin bez konieczności ingerowania w sferę praw podmiotowych osób z niepełnosprawnością wychodziłoby naprzeciw oczekiwaniom rodziców, eliminowałoby stygmatyzację osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także stanowiłoby realizację standardów międzynarodowych chroniących prawa człowieka.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-02-09
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 9 lutego 2018 r. wskazał, że w Ministerstwie Sprawiedliwości przeprowadzono wewnętrzną analizę odnoszącą się do kwestii modyfikacji instytucji ubezwłasnowolnienia w kontekście postanowień Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Objęła ona w szczególności standardy międzynarodowe dotyczące instytucji ubezwłasnowolnienia, terminologię używaną w Konwencji, zobowiązania państw – stron wynikające z art. 12 Konwencji, inne prawa zapewnione przez Konwencję, implementację oraz praktykę stosowania art. 12 Konwencji przez państwa – strony oraz w działalności normatywnej Rady Europy, jak również zagadnienia dotyczące art. 12 Konwencji z perspektywy Polski. Dokonana analiza potwierdziła potrzebę wprowadzenia zmian w obszarze instytucji ubezwłasnowolnienia. Dotychczas w badanym obszarze nie wszczęto prac legislacyjnych, z uwagi na inne priorytetowe projekty i zadania realizowane w Ministerstwie Sprawiedliwości.