Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie problemów podczas rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury” z dnia 2017-02-09.

Adresat:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-02-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie problemów podczas rekrutacji na wyższe uczelnie na podstawie tzw. „starej matury”.

Do Biura RPO wpłynęły skargi dotyczące nieuwzględniania ocen uzyskanych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych z egzaminu dojrzałości podczas rekrutacji na Wydział Filozoficzny oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uchwały Senatu UJ nr 50/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. wynika, że kandydaci przystępujący do rekrutacji na podstawie tzw. „starej matury” zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia o wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów kwalifikacyjnych, wydanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). W rezultacie absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdanym egzaminie dojrzałości, w celu uzyskania wspomnianego zaświadczenia, muszą ponownie przystąpić do egzaminu w aktualnie obowiązującym trybie tzw. „nowej matury”, mimo osiągniętych niejednokrotnie celujących ocen z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji na dany kierunek. Podobny tryb procedowania w postępowaniu rekrutacyjnym stosują niektóre uczelnie medyczne, m.in. Wrocławski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny czy też Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić do egzaminu ponownie, by móc aplikować na studia.

Zdaniem Rzecznika sytuacja, w której część uczelni nadal uniemożliwia takim kandydatom wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na równych zasadach z obecnymi absolwentami szkół ponadgimnazjalnych. może budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania prawa do nauki, wynikającego z art. 70 Konstytucji w związku z wyrażoną w art. 32 ust. 1 ustawy zasadniczej konstytucyjną zasadą równości.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie wyjaśnień w odniesieniu do przypadków wskazanych w wystąpieniu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-02-09
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z 1 marca 2017 r. poinformował, że w wyniku podjętej przez resort interwencji uzyskano od władz Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewnienie, że zostaną podjęte stosowne działania w celu realizacji wskazywanych przez Ministerstwo postulatów dotyczących uprawnień przysługujących osobom legitymującym się „starą maturą” i równego traktowania ich w procesie rekrutacji na studia w tej uczelni. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzą, począwszy od roku akademickiego 2017/2018, do uchwał rekrutacyjnych zapisy o uwzględnianiu w postępowaniach rekrutacyjnych wyników „starej matury”, jako podstawy przyjęcia na studia. Jednocześnie, odnosząc się do wskazanych przez Rzecznika uczelni medycznych (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Sekretarz Stanu wyjaśnił, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym, właściwym do zajęcia stanowiska jest Minister Zdrowia, któremu problem pomijania w uchwałach rekrutacyjnych tzw. „starej matury” jest znany.