Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie przestępstwa niealimentacji z dnia 2017-03-02.

Adresat:
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Sygnatura:
II.502.1.2016
Data sprawy:
2017-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie przestępstwa niealimentacji.

W zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka zaspokajania potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz barier w realizacji tych uprawnień. W sprawie zwiększenia skuteczności ścigania i osądzania sprawców przestępstwa niealimentacji, stypizowanego w art. 209 Kodeksu karnego, Rzecznik zwrócił się w 2016 r. między innymi do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Przewodniczący, w odpowiedzi z dnia 24 marca 2016 r., dostrzegł powagę i doniosłość kwestii dotyczącej przestępstwa niealimentacji. Zauważył również celowość zagwarantowania szkoleń dla sędziów, które obejmą przedmiotową problematykę.

Zdaniem Rzecznika istnieje potrzeba szczególnego uwrażliwienia sędziów na sferę orzeczniczą dotyczącą dobra prawnego chronionego w art. 209 k.k. (rodzina i obowiązek opieki) oraz zagwarantowania przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości odpowiednich szkoleń akcentujących konieczność szerszego stosowania środków kompensacyjnych, podawania wyroku do publicznej wiadomości, czy stosowania kar mieszanych w sprawach dotyczących przestępstwa niealimentacji. Środki te powinny przyczynić się do zapewnienia adekwatnej reakcji wymiaru sprawiedliwości na czyny tej kategorii, a także spowodować wzrost świadomości społeczeństwa o nieuchronności reakcji prawno-karnej w sytuacji uchylania się przez osoby zobowiązane od obowiązku alimentacyjnego. Tego typu szkolenia powinny, w ocenie Rzecznika, objąć również prokuratorów.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Dyrektor z prośbą o informację, czy i w jakim stopniu zostały przeprowadzone szkolenia w omawianej materii oraz rozważenie zorganizowania ich w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-03-17
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w piśmie z 17 marca 2017 r. wyjaśniła, że przepisy ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przewidują trzy tryby organizacji szkoleń. Zasadą jest, że szkolenia odbywają się zgodnie z rocznym harmonogramem działalności szkoleniowej. Projekt rocznego harmonogramu sporządza Dyrektor Krajowej Szkoły, a ostatecznie opracowuje go Rada Programowa Krajowej Szkoły. Propozycje szkoleniowe zgłaszane są przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, prezesów sądów apelacyjnych i prokuratorów regionalnych. Szkolenia te finansowane są ze środków przewidzianych w budżecie Państwa. Krajowa Szkoła może przeprowadzać także szkolenia dodatkowe – na wniosek prezesa sądu apelacyjnego lub, w uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Ministra. Tego typu szkolenia są finansowane z budżetu właściwego sądu apelacyjnego. Wreszcie Krajowa Szkoła może organizować szkolenia z własnej inicjatywy, lecz po zatwierdzeniu przez Radę Programową i pod warunkiem istnienia zabezpieczenia środków budżetowych, niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia lub wskazania takich środków przez podmiot wychodzący z określoną propozycją szkoleniową. Dyrektor KSSiP zapewniła, że problematyka podniesiona w wystąpieniu Rzecznika zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej, poświęconym omówieniu założeń do harmonogramu na rok 2018.