Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Edukacji Narodowej dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących z dnia 2017-03-15.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.071.3.2017
Data sprawy:
2017-03-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, z uwagi na zachodzące przemiany społeczne, regulowana rozporządzeniem materia odgrywa coraz istotniejszą rolę, także z punktu widzenia poszanowania podstawowych praw i wolności polskich obywateli przebywających za granicą.

Rzecznika zaproponował dodanie do projektowanego rozporządzenia regulacji dotyczących edukacji w zakresie wielokulturowości, co stanowiłoby istotne uzupełnienie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. W § 6 ust. 1 projektowanego rozporządzenia zasadne byłoby więc wprowadzenie możliwości wnioskowania przez uprawnione podmioty także o podręcznik dotyczący problematyki edukacji wielokulturowości.

Natomiast w § 8 ust. 1 rozporządzenia celowe byłoby wskazanie przygotowania polskich uczniów mieszkających za granicą do funkcjonowania w społecznościach wielokulturowych jako jednego z celów wspierania współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw ze szkołami w Polsce. Takie działania byłyby również korzystne dla kształtowania właściwych relacji pomiędzy powracającymi do kraju dziećmi polonijnymi a ich rówieśnikami mieszkającymi w Polsce, a także mogłyby się przyczynić do rozwoju właściwych postaw polskich uczniów względem dzieci obcokrajowców przebywających na terenie Polski.

Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o rozważenie wprowadzenia zaproponowanych zmian do omawianego projektu oraz o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-15
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej w piśmie z 15 maja 2017 r. wyjaśniła, że celem działań regulowanych w projektowanym rozporządzeniu jest wspomaganie nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, a więc podtrzymanie tożsamości wśród uczniów polskich za granicą. Nie znajduje zatem uzasadnienia proponowane przez Rzecznika rozszerzenie wskazanych przepisów o „przygotowanie polskich uczniów mieszkających za granicą do funkcjonowania w społecznościach wielokulturowych”.