Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niepowołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności z dnia 2017-04-11.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.5002.6.2015
Data sprawy:
2017-04-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie niepowołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności.

Zgodnie z informacjami medialnymi Ministerstwo Zdrowia nie podjęło i nie planuje podjąć działań zmierzających do powołania Rady do spraw Leczenia Niepłodności. Brak inicjatywy w tym zakresie, w ocenie Rzecznika, prowadzi do pozbawienia skuteczności przepisów ustawy o leczeniu niepłodności dotyczących działalności Rady, a co za tym idzie do osłabienia przestrzegania praw obywatelskich.

Art. 72 ww. ustawy przewiduje utworzenie Rady do spraw Leczenia Niepłodności, jako organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw zdrowia, składającego się z ekspertów z różnych dyscyplin naukowych, w szczególności prawa i medycyny, oraz filozofii w zakresie etyki. Do zadań Rady należy m.in. opracowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów w zakresie leczenia niepłodności. Organ ten powinien ponadto podejmować działania informacyjne dotyczące m.in. metod leczenia niepłodności. Ponadto Rada ma za zadanie upowszechniać standardy postępowania oraz zasady deontologiczne w zakresie leczenia niepłodności, w tym stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

W ocenie Rzecznika istnienie takiego gremium eksperckiego, jakim jest Rada ma istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa oraz dobrych zasad postępowania lekarzy w zakresie leczenia niepłodności. W związku z tym celowe jest podjęcie działań zmierzających do powołania przewidzianego ustawowo organu zajmującego się kompleksowo przedmiotową problematyką.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w zasygnalizowanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-06-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 7 czerwca 2017 r. wskazała, że przepisy i zobowiązania wynikające z przepisów unijnych zostały uregulowane w ustawie o leczeniu niepłodności i są wykonywane. Szczegółowość ustawy oraz aktów wykonawczych do niej ogranicza do minimum jakiekolwiek nienależyte postępowanie z zarodkami i komórkami rozrodczymi oraz zapewnia ich maksymalną ochronę, jednocześnie zapewniając pełną implementację przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. Sekretarz Stanu poinformowała, iż w resorcie zdrowia nie są prowadzone prace mające na celu powołanie Rady do Spraw Leczenia Niepłodności.