Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego z dnia 2017-04-07.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
III.7040.3.2017
Data sprawy:
2017-04-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury naboru na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób, które ubiegały się o objęcie stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego. Skarżący podnoszą, że określona przepisami ustawowymi konkursowa procedura obsadzania stanowisk nie daje im możliwości kontroli prawidłowości jej przebiegu, co pozostaje w sprzeczności z wymogami konstytucyjnymi dotyczącymi dostępu do służby publicznej.

Rzecznik sygnalizował już ten problem Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, wskazując, iż ustawa o pracownikach samorządowych przyjmując konkurs jako metodę obsadzania stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych, nie zawiera odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu. Tymczasem ustawa ta powinna umożliwiać kandydatowi kontrolę tego, czy nabór odbył się z zachowaniem reguł określonych w Konstytucji, zapewniających obywatelom równy dostęp do służby publicznej. Minister zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika, uznając za zasadne „rozważenie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych” w omawianym zakresie.

Jednak w nowej ustawie o pracownikach samorządowych również nie przewidziano odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu. Procedurę naboru, podobnie jak w poprzednio obowiązującej ustawie, kończy informacja o wynikach naboru. Tymczasem, w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, sprawy dotyczące postępowania konkursowego w służbie publicznej należą do kognicji sądów administracyjnych. Żądanie weryfikacji przeprowadzonego postępowania konkursowego (jego wyników) jest bowiem typowym żądaniem publicznoprawnym o proceduralnym charakterze. Ostateczny wynik postępowania konkursowego powinien zatem mieć charakter decyzji, od której stronie przysługiwałaby droga odwoławcza, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie stosownych działań legislacyjnych, mających na celu zmianę ustawy o pracownikach samorządowych w kierunku zapewnienia ww. procedur kontrolnych i odwoławczych od wyniku konkursu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-11
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 11 maja 2017 r. wskazał, że próba uregulowania kwestii zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, funkcjonujące w urzędzie administracji samorządowej, formą decyzji administracyjnej, mogłaby zostać odebrana jako ingerencja w samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania polityki kadrowej. Wyjaśnił także, że od dnia 23 stycznia 2016 r. wyższe stanowiska w służbie cywilnej są obsadzane w drodze powołania, a nie zaś naboru. Natomiast, w ustawie o pracownikach samorządowych nie ma i nie było tego typu regulacji. Co więcej, w opinii MSWiA nie budzi wątpliwości, iż przepisy art. 11-15 ustawy o pracownikach samorządowych zapewniają otwarty i konkurencyjny nabór na stanowiska urzędnicze, a umieszczenie informacji o wolnym stanowisku, obejmującej wymagania z nim związane, w Biuletynie Informacji Publicznej, zapewnia nieograniczony dostęp wszystkich zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Sekretarz Stanu poinformował również, że obecnie w MSWiA nie są prowadzone prace dotyczące nowelizacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych w omawianym zakresie.