Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieuwzględniania wyników tzw. starej matury podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich z dnia 2017-04-13.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7031.2.2016
Data sprawy:
2017-04-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie nieuwzględniania wyników tzw. starej matury podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości przed rokiem 2004/2005. Wyniki osiągnięte na egzaminie dojrzałości przez te osoby nie są uwzględnianie podczas rekrutacji na uczelnie wyższe, które kształcą na kierunkach lekarskich.

Część uczelni wyższych wymaga od absolwentów szkół ponadpodstawowych ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego, w celu uzyskania zaświadczenia o wynikach z przedmiotów stanowiących podstawę do przyjęcia na studia. Powyższe uczelnie nie stwarzają kandydatom możliwości przystąpienia do wewnętrznych egzaminów wstępnych albo nie uwzględniają ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości, wymagają natomiast przedstawienia zaświadczenia z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Stwarza to sytuację, w której absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości przed rokiem 2004/2005, nawet w przypadku osiągnięcia bardzo dobrych wyników z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, by móc aplikować na studia.

Taka sytuacja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia przestrzegania wynikającej z Konstytucji zasady równości oraz prawa do nauki, które jest nie tylko samoistnym prawem podmiotowym, ale stanowi także niezbędną przesłankę do należytej realizacji wielu pozostałych praw i wolności człowieka i obywatela. Organy administracji centralnej oraz państwowe szkoły wyższe powinny zatem zapewnić taką organizację procesu rekrutacji i nauczania, aby zagwarantować wszystkim właściwą realizację prawa do nauki.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-15
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z 15 maja 2017 r. zaznaczył, iż zrównanie zasad uznawania tzw. starej matury z tzw. nową maturą w procesie rekrutacji na studia wyższe stanowiłoby nieuzasadnione uprzywilejowanie osób legitymujących się egzaminem maturalnym złożonym przed rokiem 2005, kiedy to nie było opcji wyboru pomiędzy podstawowym a rozszerzonym poziomem egzaminu z przedmiotu kierunkowego, istotnego z punktu widzenia kierunku wybranych studiów wyższych, zaś warunkiem sine qua non przyjęcia na studia było uzyskanie odpowiedniego wyniku egzaminu wstępnego na wyższą uczelnię. Uwzględnienie postulatów absolwentów z tzw. starą maturą doprowadziłoby zatem do kuriozalnej sytuacji, kiedy to uzyskaliby oni „zwolnienie” z egzaminu wstępnego na studia, jaki musieliby zdać przed rokiem 2005, nie legitymując się jednocześnie wynikiem egzaminów na poziomie rozszerzonym z przedmiotów klasyfikowanych na danych kierunkach studiów (w przypadku uczelni medycznych przedmiotem tym jest biologia). W związku z powyższym, przy utrzymaniu zasad przyjmowania na studia wyższe obowiązujących od roku 2005, postulaty absolwentów szkół ponadpodstawowych legitymujących się tzw. starą maturą, bez naruszenia konstytucyjnej zasady równego dostępu do wykształcenia, nie mogą być uwzględnione.