Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 12 sierpnia od godziny 08:30 do godziny 09:30 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie unieważnienia przez Radę Ministrów Polityki migracyjnej Polski z dnia 2017-04-13.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.540.15.2017
Data sprawy:
2017-04-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie unieważnienia przez Radę Ministrów Polityki migracyjnej Polski.

Rada Ministrów, działająca na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, unieważniła obowiązujący od 2012 r. dokument Polityka migracyjna Polski, który był pierwszą próbą stworzenia kompleksowej strategii państwa w zakresie migracji, a także dowodem na to, że państwo polskie dostrzegło korzyści płynące z otwartego podejścia do migrantów. W strategii tej rekomendowano m.in. usprawnienie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, ułatwienie dostępu do rynku pracy oraz stworzenie systemowych programów integracji. W dokumencie podkreślono potrzebę podjęcia działań zmierzających do promowania idei dialogu międzykulturowego i upowszechnienia rzetelnej wiedzy o zjawisku migracji, nie pomijając przy tym kwestii bezpieczeństwa państwa, potrzeby skutecznej ochrony granic, czy przeciwdziałania migracjom nieuregulowanym.

Rzecznik przyjął do wiadomości opinię Ministra, że dokument zaaprobowany w 2012 r. nie odpowiadał w pełni wyzwaniu, jakim okazał się kryzys migracyjny w Europie. Niemniej jednak, obowiązkiem Rzecznika jest stałe monitorowanie stanu przestrzegania i skutecznej realizacji praw i wolności przysługujących również cudzoziemcom, mających swe źródło w aktach prawa międzynarodowego i krajowego, w tym także w Konstytucji. Niezależnie zatem od tego, czy priorytetem twórców nowej polityki migracyjnej będzie bezpieczeństwo państwa, czy perspektywa ekonomiczna migracji, przyjęta ostatecznie strategia musi, w ocenie Rzecznika, uwzględniać istniejące gwarancje praw i wolności, których podmiotami są przybywający i przebywający na terytorium Polski cudzoziemcy.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o poinformowanie o przewidywanym harmonogramie prac nad nową polityką migracyjną, a także, o ile jest to obecnie możliwe, o priorytetach i głównych celach opracowywanej strategii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-06-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 7 czerwca 2017 r. wyjaśnił, że dokumenty „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” oraz „Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania” zostały uchylone przez Radę Ministrów z uwagi na fakt, że nie odpowiadały na potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzy się obecnie Polska i Unia Europejska. Nie tworzyły one także ani nie wskazywały narzędzi, dzięki którym reakcja na dynamiczną sytuację migracyjną w Europie – w tym migrację ekonomiczną z Ukrainy – mogłaby być adekwatna i skuteczna. W przyjętej 14 lutego 2017 r. Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Rada Ministrów zdecydowała o konieczności opracowania nowej polityki migracyjnej, zakładającej m.in. usprawnienie zarządzania procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integracji cudzoziemców oraz zachęty do ich osiedlania się w Polsce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa. W MSWiA został powołany Zespół do spraw przygotowania dokumentu „Polityka Migracyjna Polski”, natomiast kluczowym podmiotem kreującym politykę migracyjną jest Zespół do spraw Migracji, którego pracami kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednocześnie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów powierzył przedstawicielowi Ministerstwa Rozwoju zadanie utworzenia międzyresortowego zespołu do spraw polityki migracyjnej. Sekretarz Stanu wskazał, że z uwagi na złożony charakter problematyki, do której odnosi się nowa polityka migracyjna Polski, prace nad dokumentem będą miały charakter długofalowy i nie jest możliwe na obecnym etapie wskazanie konkretnej daty ich zakończenia.