Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu z dnia 2017-05-04.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
VII.501.80.2015
Data sprawy:
2017-05-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu.

Ponieważ do Rzecznika Praw Obywatelskich od kilku lat wpływają skargi na zakres danych osobowych, zbieranych przez przewoźników w celu wydania biletu okresowego, upoważniającego do przejazdu środkami transportu, Rzecznik interweniował w tej sprawie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W wystąpieniach wskazywał m.in., że podstawa prawna do zamieszczania danych osobowych na bilecie lub zapisania ich w pamięci elektronicznej biletu wynika z przepisów art. 16 ust. 3 i 4 Prawa przewozowego (dalej jako: ustawa). Wątpliwości budziła w szczególności ogólna treść art. 16 ust. 3 ustawy, który stanowi, że „Na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe pasażera, jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika lub organizatora w regularnym przewozie osób”. Z uwagi na treść art. 51 ust. 2 Konstytucji, ww. przepis powinien zawierać szczegółowy i wyraźnie sprecyzowany katalog danych osobowych, których przetwarzanie przy sprzedaży biletów jest dopuszczalne.

Mimo iż zarówno resort infrastruktury i rozwoju, jak i GIODO podzielili zastrzeżenia Rzecznika, do dnia dzisiejszego nie przedstawiono żadnego projektu, który wprowadzałby zmiany w art. 16 ust. 3 ustawy.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie, a także – w przypadku podzielenia powyższych zastrzeżeń – o przedstawienie projektu zmian w ustawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-04
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z 8 czerwca 2017 r. poinformował, iż obecnie w resorcie infrastruktury procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został wpisany do Wykazu Prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Kwestia zmiany brzmienia przepisu art. 16 ust. 3 Prawa przewozowego poprzez zamieszczenie w tym przepisie zamkniętego i wyraźnie sprecyzowanego katalogu danych osobowych, które przewoźnik będzie mógł przetwarzać przy sprzedaży biletu, mieści się w zagadnieniach, nad którymi resort infrastruktury i budownictwa obecnie prowadzi prace legislacyjne. W związku z powyższym możliwość zmiany kwestionowanego przepisu zostanie rozważona przy okazji procedowania ww. projektu.