Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 2017-05-13.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2017-05-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie planowanych prac legislacyjnych obejmujących nowelizację przepisu art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej: u.g.n.), Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o udzielenie informacji na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy, która miałaby zdefiniować pojęcie dochodu miesięcznego, o którym mowa w art. 74 ust. 1 u.g.n. poprzez odwołanie do pojęcia dochodu miesięcznego w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Analiza korespondencji prowadzonej między urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich, a resortem infrastruktury na przestrzeni lat 2014–2016 prowadzi do wniosku, że co do zasygnalizowanej potrzeby nowelizacji art. 74 ust. 1 u.g.n. panuje pełne porozumienie, a kwestia ta nie jest przedmiotem żadnych kontrowersji.

Tymczasem omawiana zmiana wciąż nie została wprowadzona, co wydaje się tym bardziej niezrozumiałe, że zabieg ten nie jest szczególnie skomplikowany ani od strony merytorycznej ani techniczno-legislacyjnej, a niewielkie zmiany w obrębie art. 74 ust. 1 u.g.n. były wprowadzane od 2014 r. już czterokrotnie.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań w celu postulowanej zmiany ww. przepisu oraz o poinformowanie o przedsięwziętych środkach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-05-13
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w piśmie z 23 maja 2017 r. poinformował, że nowelizacja przepisu art. 74 ustawy o gospodarce nieruchomościami została włączona do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. W dniu 9 maja 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy i zdecydowała o skierowaniu go do Sejmu RP. W projekcie zaproponowano zdefiniowanie w ww. przepisie pojęcia dochodu miesięcznego poprzez nawiązanie do przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych, z uwagi na podobny cel tych regulacji polegający na wsparciu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Ponadto projektowane przepisy zawierają definicję pojęcia „gospodarstwo domowe”, sformułowaną również na wzór definicji zawartej w przepisach o dodatkach mieszkaniowych oraz określają termin na złożenie wniosku o udzielenie bonifikaty.