Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji nauczycieli w trakcie reformy oświaty z dnia 2017-05-22.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
III.7040.78.2017
Data sprawy:
2017-05-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Minister Edukacji Narodowej w sprawie sytuacji nauczycieli w trakcie reformy oświaty.

Wchodząca w życie od dnia 1 września 2017 r. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz przekształcanie placówek oświatowych zrodziły obawy środowiska nauczycielskiego, sygnalizowane również w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące potencjalnej utraty pracy, na skutek zatrzymania sześciolatków w przedszkolach oraz likwidacji gimnazjów.

Kwestia zapewnienia zatrudnienia dla nauczycieli po wprowadzonych zmianach nie została pominięta przez ustawodawcę. Z uzasadnienia projektu, a także treści ustawy Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe wynika, że w celu zorganizowania nowego ustroju szkolnego, przeniesiono do niej jak również zmodyfikowano cały segment przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych w procesie przekształceń organizacyjnych, zawartych dotąd w Karcie Nauczyciela.

Z punktu widzenia ochrony praw pracowniczych, istotne znaczenie ma zaś ocena, dokonywana zwłaszcza w oparciu o sygnały i informacje zgłaszane przez samorządy, szkoły i zainteresowane środowiska, adekwatności przyjętych w tym zakresie rozwiązań prawnych do rzeczywistej sytuacji wynikającej z wprowadzanych zmian.

Rzecznik zwrócił się do Minister z prośbą o przedstawienie aktualnej oceny zagrożeń związanych z utratą zatrudnienia przez nauczycieli oraz ewentualnych planowanych na tym tle działań, w tym o charakterze legislacyjnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-07-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w piśmie z 5 lipca 2017 r. poinformowała, iż według prognoz zmiany zachodzące w związku z wprowadzaniem reformy edukacji przyczynią się do zwiększenia liczby etatów nauczycieli. Ogólna liczba uczniów objętych nauką nie zmieni się – zmianie nie ulegnie też liczba lat nauki. Liczba oddziałów klas VII i VIII będzie natomiast większa, niż liczba oddziałów klas I i II gimnazjum, ponieważ odziały w szkołach podstawowych są mniej liczne niż oddziały gimnazjum. To zaś oznacza, że zapotrzebowanie na etaty nauczycieli będzie z każdym rokiem rosło. Wobec powyższego obecnie nie planuje się podejmowania jakichkolwiek działań legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.