Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wysokości wynagrodzenia ucywilnionych funkcjonariuszy celnych z dnia 2017-06-01.

Adresat:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Sygnatura:
WZF.7043.85.2017
Data sprawy:
2017-06-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie wysokości wynagrodzenia ucywilnionych funkcjonariuszy celnych.

Przebieg procesu przekształcania stosunków służbowych funkcjonariuszy w stosunki pracy w związku z wejściem w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej był już przedmiotem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Do Biura Rzecznika wpływają m.in. wnioski o ochronę praw i wolności obywatelskich byłych funkcjonariuszy celnych, którym zaproponowano nowe warunki zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego w jednostkach KAS podległych Izbie Administracji Skarbowej w K.

Skarżący podnoszą, że wynagrodzenie, które im zaproponowano, jest znacząco niższe od uposażenia (wraz z dodatkami, w tym za stopień służbowy), które otrzymywali wcześniej jako funkcjonariusze celni. Najwięcej stracą eksperci z wysokim stopniem służbowym. Ponadto, w przypadku odmowy przyjęcia niekorzystnej propozycji zatrudnienia wiążący ich dotychczasowy stosunek służbowy wygaśnie na mocy przepisów ustawy wprowadzającej KAS.

Tymczasem z wcześniejszej korespondencji Rzecznika z resortem finansów wynika, że założeniem konsolidacji służb celno-skarbowych jest, aby funkcjonariusze wykonywali zadania o charakterze policyjnym, zaś zadania typowo urzędnicze (m.in. z zakresu orzecznictwa akcyzy, hazardu oraz spraw celnych w I instancji) wykonywali pracownicy cywilni. W przypadku zmiany statusu z funkcjonariusza na pracownika, zakłada się utrzymanie wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie finansowym, wliczając w to dotychczasowe składniki uposażeń, w tym dodatek za stopień służbowy.

Przedstawiona przez skarżących praktyka wydaje się znacząco odbiegać od zapewnień Ministra Rozwoju i Finansów, dlatego Rzecznik zwrócił się z prośbą o zbadanie opisanych problemów oraz udzielenie stosownych wyjaśnień.

 


Data odpowiedzi:
2017-07-06
Opis odpowiedzi:
Szef Krajowej Administracji Skarbowej w piśmie z 6 lipca 2017 r. poinformował, że z wyjaśnień przedstawionych przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. wynika, że wynagrodzenie w propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia dla osób, którym stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy, zostało ustalone w sposób nienaruszający zasady równego traktowania. Jeżeli w niektórych przypadkach obecne uposażenie funkcjonariusza różni się od poprzednio otrzymywanego to jest to związane ze zmianą stanowiska służbowego/pełnionej funkcji. Ponadto, dyrektorzy izb administracji skarbowej osobiście nadzorowali proces przedkładania propozycji pracy bądź służby. W izbach administracji skarbowej zostały powołane zespoły składające się z osób bezstronnych, cieszących się szacunkiem wśród współpracowników. Zespoły te brały udział w przygotowywaniu dla dyrektora izby administracji skarbowej propozycji pracy bądź służby pracownikom/funkcjonariuszom. Powyższe działania miały na celu zapewnienie prawidłowości i transparentności procesu przedkładania propozycji pracy bądź służby w KAS, a także społecznej kontroli tego procesu.