Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z dnia 2017-06-13.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
VII.612.32.2017
Data sprawy:
2017-06-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przyznawania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ze skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że pomimo wielokrotnych sygnałów ze strony organizacji ubiegających się o środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest dysponentem funduszu, nie opracowało szczegółowego regulaminu określającego procedury przyznawania pomocy. Wpływa to negatywnie na bieżącą działalność organizacji, które zmuszone są podejmować określone decyzje ze świadomością ryzyka uzyskania negatywnej oceny składanego do Ministerstwa sprawozdania z działalności. Szczegółowe określenie zasad przyznawania pomocy w ramach funduszu ma także kluczowe znaczenie dla zapewnienia należytej ochrony osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Skarżący podnoszą, że nowe procedury przyznawania dotacji w znaczny sposób ograniczają możliwość świadczenia szybkiej pomocy faktycznie pokrzywdzonym. Wydłużył się też znacznie czas oceny sprawozdań, co w istotny sposób utrudnia wskazanym organizacjom dostosowanie działań do wymogów stawianych przez resort sprawiedliwości. Za niepokojącą należy również uznać praktykę bardzo późnego udostępniania organizacjom treści umów o dofinansowanie, a także niezwracanie weksli in blanco wystawionych w związku z już zamkniętymi projektami.

Powyższa sytuacja budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Wskazane praktyki w bezpośredni sposób wiążą się także z konstytucyjną zasadą pomocniczości umacniającą uprawnienia obywateli i ich wspólnot oraz zasadą równości, które to zasady mają szczególne znaczenie z punktu widzenia prawidłowego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących wskazanego funduszu i opisanych wyżej wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: