Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie „budowli” dla celów podatkowych z dnia 2017-06-14.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
V.511.185.2014
Data sprawy:
2017-06-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezes Rady Ministrów w sprawie braku przepisów definiujących pojęcie „budowli” dla celów podatkowych.

W wyroku z dnia 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) Trybunał Konstytucyjny wskazał na liczne mankamenty podatkowej definicji „budowli” oraz na konieczność opracowania nowych rozwiązań prawnych. Definicja „budowli” znajduje się bowiem w przepisach ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ale poprzez odesłanie do pojęć „obiekt budowlany” oraz „urządzenie budowlane” w zasadzie opiera się na regulacjach Prawa budowlanego. W uzasadnieniu do wspomnianego orzeczenia Trybunał podkreślił, że definicje stosowane w Prawie budowlanym nie mają charakteru precyzyjnego w takim stopniu, aby można je było zawsze stosować na gruncie prawa podatkowego. Wskazane jest zatem opracowanie nowej definicji „budowli” dla celów podatkowych z uwagi na to, że w tej dziedzinie prawa obowiązują podwyższone standardy jednoznaczności i określoności przepisów.

Problem ten sygnalizowany był w licznej korespondencji kierowanej przez kolejnych Rzeczników Praw Obywatelskich do resortu finansów, lecz pomimo upływu prawie sześciu lat, nadal nie wypracowano nowej definicji pojęcia „budowli”, zgodnie z wymogami wskazanymi przez Trybunał Konstytucyjny.

Tymczasem w praktyce nieprecyzyjne przepisy dotyczące „budowli” nadal są źródłem licznych sporów podatkowych. Problem z klasyfikacją obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości występuje zarówno po stronie organów, jak i podatników. Brak pewności, co do przedmiotu opodatkowania, znacznie utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w takich branżach jak np. górnictwo, telekomunikacja, energetyka.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o osobiste zainteresowanie się poruszoną kwestią i rozważenie podjęcia wszelkich stosownych działań ukierunkowanych na pilne sfinalizowanie prac nad stworzeniem precyzyjnej definicji „budowli” dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-07-12
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 12 lipca 2017 r. poinformował, że dotychczasowe prace nad definicją budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zbiegły się z podjętymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracami nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego, tj. Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Dopiero wypracowanie definicji „budowli” i „urządzenia budowlanego” w tym akcie prawnym pozwoli na zdefiniowania przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości w ustawie podatkowej. Ponadto, Sekretarz Stanu wyjaśnił, że z informacji uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wynika, że w przepisach wprowadzających Kodeks urbanistyczno-budowlany zmieniana będzie również ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie definicji pojęć „budynku” i „budowli”, jednak nie są znane aktualne propozycje co do brzmienia tych definicji.