Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych z dnia 2017-08-11.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7037.93.2017
Data sprawy:
2017-08-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie równego dostępu do edukacji wyższej dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie doniesień medialnych oraz w związku z wpływającymi do Biura RPO pytaniami Rzecznik Praw Obywatelskich powziął informację o problemach absolwentów szkół ponadpodstawowych z terminowym złożeniem świadectwa maturalnego w procesie rekrutacji na studia, w sytuacji, gdy praca maturalna została błędnie sprawdzona przez komisję egzaminacyjną, a w wyniku odwołania nastąpiło jednak przekroczenie progu 30% punktów i wydano świadectwo dojrzałości, bądź też anulowano dotychczasowe świadectwo dojrzałości i wydano nowe w związku ze zmianą ogólnej liczby punktów.

W obowiązującej ustawie o systemie oświaty przewidziana została szczegółowa procedura dotycząca odwołań od wyników egzaminu maturalnego, zgodnie z którą absolwent szkoły ponadpodstawowej ma prawo do złożenia odwołania do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Z informacji, jakie docierają do Rzecznika wynika, że po zakończeniu procedury odwoławczej i wydaniu poprawionego świadectwa dojrzałości, absolwenci szkół ponadgimnazjalnym nie mają już możliwości złożenia wymaganego dokumentu, w terminie wyznaczonym przez uczelnianą komisję rekrutacyjną, ponieważ uczelnie układając kalendarz rekrutacji, nie biorą często pod uwagę absolwentów z poprawionym wynikiem egzaminu maturalnego i w rezultacie tacy absolwenci pozbawieni są szansy dostania się na wybrane studia.

Zdaniem Rzecznika niezagwarantowanie takim absolwentom możliwości wzięcia udziału w rekrutacji na studia może stanowić naruszenie równego dostępu do edukacji wyższej.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. Poprosił również o wskazanie, czy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpływały dotychczas skargi, dotyczące przedmiotowego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-09-08
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z 8 września 2017 r. wyjaśnił, że zgodnie z art. 169 ust. 2a Prawa o szkolnictwie wyższym uczelnie mają obowiązek uwzględnienia rekrutacji uzupełniającej dla osób, których wyniki matur zostały zweryfikowane na ich korzyść. Przepis określa również, że w ramach tej swoistej rekrutacji uzupełniającej, o zmianę wyniku rekrutacji na studia mogą ubiegać się tylko te osoby, które wzięły udział w rekrutacji w „pierwotnym” terminie (z reguły przed ogłoszeniem wyników matur) i którym w wyniku odwołania podwyższono wynik matury. Oznacza to, że tzw. „rekrutacja uzupełniająca” nie dotyczy wszystkich maturzystów i de facto stanowi swoisty wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. Podsekretarz Stanu podkreślił także, że wskazane regulacje dotyczą wyłącznie maturzystów odwołujących się od wyników matury (weryfikujących te wyniki), a nie maturzystów, którzy poprawiają swoje wyniki, składając raz jeszcze egzaminy z poszczególnych przedmiotów.