Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych z dnia 2017-10-13.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.315.2014
Data sprawy:
2017-10-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie funkcjonowania przyszłego organu ochrony danych osobowych.

W związku z przedłożonymi do konsultacji projektami ustaw: o ochronie danych osobowych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w przedmiotowym zakresie Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny zwrócił uwagę na kluczową z punktu widzenia efektywnego systemu ochrony danych osobowych kwestię funkcjonowania niezależnego organu.

Jednocześnie z uwagi na brak publicznie dostępnych informacji na temat kształtu przyszłej ustawy wdrażającej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/680, Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o szczegółowe informacje w tej sprawie i przedstawienie projektu ustawy w terminie, który będzie umożliwiał przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2017-11-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z 15 listopada 2017 r. poinformował, że prowadzone obecnie prace nad przygotowaniem przepisów implementujących ww. dyrektywę zmierzają do wypracowania optymalnych rozwiązań gwarantujących z jednej strony spójność z przygotowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji projektami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych, z drugiej zaś zapewniających odpowiednie do wymogów dyrektywy 2016/680 dostosowanie przepisów polskiego prawa. W przygotowywanych rozwiązaniach przyjęto założenie, że w polskim systemie prawnym – w zakresie ochrony danych osobowych – będzie funkcjonował jeden organ nadzorczy, który będzie realizował także zadania wynikające z dyrektywy 2016/680. Mając na uwadze istotne znaczenie przygotowywanych rozwiązań dla kompletności systemu ochrony danych osobowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie dążyło do możliwie najszybszego przekazania przygotowywanego projektu ustawy do dalszych prac legislacyjnych.