Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych z dnia 2018-01-10.

Adresat:
Prezes Najwyższej Izby Kontroli
Sygnatura:
III.7064.68.2016
Data sprawy:
2018-01-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.

Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia skuteczności odzyskiwania świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego powinno stanowić priorytet w działalności organów państwa. Nawet okresowe zwiększenie ściągalności długów wobec funduszu nie powoduje, że problem ten traci na aktualności.

Współpraca organów ustawowo zobowiązanych do podejmowania działań aktywizacyjnych wobec dłużników jest niezwykle istotna. Ściągalność należności może się zwiększyć, jeśli wszystkie podmioty, tj. organy właściwe wierzyciela i dłużnika, komornicy, sądy, prokuratury, urzędy pracy i starostowie, będą ze sobą ściśle współpracować. Istotnym elementem jest także terminowe wykonywanie ustawowych zadań, pozostających w dyspozycji poszczególnych organów. Zaniechania w działaniach organów samorządu terytorialnego mają wpływ nie tylko na sytuację uprawnionych do alimentów, ale również na budżety gmin, które wypłacają świadczenia z funduszu.

Problem zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego był i jest jednym z ważnych tematów poruszanych na spotkaniach powołanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka Zespołu do Spraw Alimentów. Członkowie Zespołu stoją na stanowisku, że konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola organów administracji publicznej w zakresie skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Mając na uwadze zaspokajanie potrzeb dzieci uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych oraz bariery w realizacji tych uprawnień, obaj Rzecznicy zwrócili się do Prezesa NIK o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej kontroli doraźnej w jednym z wybranych województw, która zidentyfikować miała ewentualne szczegółowe przyczyny niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych. Ponadto, Rzecznicy poprosili o rozważenie możliwości przeprowadzenia ogólnopolskiej kontroli dotyczącej wyżej wskazanego tematu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: