Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania zasad ogólnych stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce z dnia 2018-03-07.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2018-03-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie konieczności uregulowania zasad ogólnych stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce.

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w przedmiotowym zakresie oraz w związku ze zbliżającym się (25 maja 2018 r.) rozpoczęciem stosowania przepisów unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (dalej jako: rodo), Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że kwestia uregulowania zasad ogólnych stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce musi zostać pilnie rozwiązana.

Rodo będzie aktem stosowanym bezpośrednio, a podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są w nim uregulowane. W art. 6 ust. 1 rodo wyliczone są przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Jedna z nich mówi zaś wprost, że rodo nie będzie mógł stanowić podstawy dla stosowania monitoringu przez organy publiczne. Oznacza to, że w przypadku braku stosownej regulacji ustawowej wiele podmiotów publicznych, dziś stosujących monitoring wizyjny w oparciu o podstawę „uzasadnionego interesu administratora”, po dniu 25 maja 2018 r. będzie musiało tego zaprzestać.

Taka sytuacja może dotyczyć np. placówek oświatowych, które wśród swoich zadań mają m.in. zapewnienie bezpieczeństwa. Zainstalowane dziś kamery i całe systemy monitoringu wizyjnego, zasadniczo pozytywnie oceniane także przez Najwyższą Izbę Kontroli, nie będą miały stosownych podstaw prawnych do funkcjonowania.

Rozpoczęcie stosowania rodo nie rozwiązuje zatem problemu pilnej konieczności uregulowania monitoringu wizyjnego. Na konieczność regulacji tego zagadnienia wskazują również członkowie Rady Ministrów, w tym w szczególności Minister Edukacji Narodowej w związku z problemem braku podstawy prawnej dla uregulowania stosowania monitoringu wizyjnego w szkołach. Również Minister Zdrowia wskazał na brak kompetencji do uregulowania samodzielnie kwestii stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o informację na temat aktualnego stanu prac nad ustawą, która uregulowałaby podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w Polsce.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-03-07
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z 13 kwietnia 2018 r. poinformował, że wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o przejęcie wiodącej roli w uregulowaniu problematyki dotyczącej funkcjonowania monitoringu wizyjnego, deklarując równocześnie wolę współpracy ze strony resortu spraw wewnętrznych. Sekretarz Stanu wskazał również, że podjęto prace nad ustawowym uregulowaniem uprawnień Policji w zakresie możliwości obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego działaniom interwencyjnym Policji, również w miejscach innych niż publiczne. Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło działania zmierzające do zapewnienia przejrzystości czynności podejmowanych przez policjantów, poprzez wyposażenie ich w nasobny system rejestracji obrazu i dźwięku. Zgromadzony zapis stanowić może cenny materiał dowodowy, służący do udokumentowania zgodności z prawem podejmowanych czynności służbowych.