Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do SOP z dnia 2018-03-07.

Adresat:
Komendant Służby Ochrony Państwa
Sygnatura:
WZF.603.1.2018
Data sprawy:
2018-03-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Służby Ochrony Państwa w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do SOP.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Służby Ochrony Państwa (SOP) wynika, że prowadzony jest stały nabór do służby w formacji. Wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi podstawa prawna dla takiego stanu rzeczy.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 379 ustawy o Służbie Ochrony Państwa (dalej: ustawa o SOP) wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania kwalifikacyjne do służby w Biurze Ochrony Rządu stają się postępowaniami kwalifikacyjnymi do służby w SOP, a zatem postępowania kwalifikacyjne do BOR wszczęte przed 1 lutego 2018 r. są – za zgodą kandydatów – kontynuowane. Jednocześnie przeprowadzone przed tą datą etapy postępowania kwalifikacyjnego zostały, na gruncie ustawy o SOP, uznane za ważne. Z powyższego wynika, że z dniem 1 lutego 2018 r., nabór do służby następuje w oparciu o przepisy ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

Zgodnie z art. 69 ust. 9 ustawy o SOP minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wyłonienia osób spełniających wymogi do pełnienia służby w SOP, określi – w drodze rozporządzenia – m.in.: zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości, dokumenty, które należy złożyć w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz wzór kwestionariusza osobowego, sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia lub posiadanych umiejętności, czy też zakres informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Tymczasem z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji wynika, że prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone, mimo, że ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Komendanta z prośbą o wyjaśnienie, w oparciu o jakie przepisy prowadzony jest stały nabór do Służby Ochrony Państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2018-04-12
Opis odpowiedzi:
Komendant Służby Ochrony Państwa w piśmie z 12 kwietnia 2018 r. podzielił argumentację przedstawioną w wystąpieniu Rzecznika. Poinformował też, że od dnia wejścia w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa do dnia 24 marca 2018 r., który był dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa żadne działania w zakresie prowadzenia naboru do służby w SOP nie były podejmowane. Treści umieszczone na stronie internetowej miały wyłącznie charakter informacyjny, i służyły zwiększeniu świadomości potencjalnych kandydatów do służby, co do istnienia formacji pod nową nazwą oraz zainteresowaniu ich podjęciem służby.