Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego z dnia 2018-02-26.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.511.30.2018
Data sprawy:
2018-02-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji zawieszenia postępowania karnego.

W kręgu zainteresowania Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje kwestia zawieszenia postępowania karnego, tym bardziej, że wnioski wpływające do Biura RPO wskazują na pewne praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem tej instytucji prawnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postanowienie sądu w przedmiocie zawieszenia postępowania jest zaskarżalne w I instancji i niezaskarżalne w II instancji. Mimo iż, takie rozumienie obowiązujących norm dominuje także w praktyce orzeczniczej sądów, zdaniem Rzecznika, trudno znaleźć jakiekolwiek zasadne argumenty przemawiające za prawidłowością tego rozwiązania. Katalog przesłanek zawieszenia postępowania jest identyczny, niezależnie od instancji, w której w danym momencie się ono toczy. Zawsze są to zewnętrzne, obiektywne okoliczności, uniemożliwiające w danym momencie dalsze procedowanie. Co istotne, jest w pełni możliwe, że wystąpią lub ujawnią się one dopiero na etapie postępowania odwoławczego. Tymczasem decyzja w przedmiocie zawieszenia postępowania może mieć istotne znaczenie dla ochrony praw i interesów stron postępowania.

Wyłączenie możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania jedynie z powodu, iż zostało wydane w II instancji wydaje się zatem niezgodne z konstytucyjnym prawem do obrony. Można podnieść też uzasadnione wątpliwości, czy rozwiązanie to pozostaje w zgodzie z art. 78 Konstytucji statuującym zasadę zaskarżalności orzeczeń wydanych w I instancji.

Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz podjęcie działań w kierunku nowelizacji przepisów k.p.k. zmierzających do umożliwienia wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zawieszenia postępowania – także, jeśli zostało ono wydane w II instancji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: