Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności utworzenia odpowiedniego systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów z dnia 2018-03-30.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
III.7060.130.2018
Data sprawy:
2018-03-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konieczności utworzenia odpowiedniego systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów.

Na tle jednej ze spraw indywidualnych wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ujawnił się problem z przyznawaniem renty rodzinnej dla małoletnich dzieci po śmierci rodzica prowadzącego działalność artystyczną.

Brak prawa do odpowiedniego zabezpieczenia społecznego zdarza się bardzo często w przypadku artystów i twórców, prowadzących swoją działalność bez stałego zatrudnienia i powiązanego z nim ubezpieczenia społecznego. Co gorsza taka sytuacja dotyka także nie tylko samych artystów, ale także ich rodziny. Jest to spowodowane brakiem odrębnych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu, dostosowanych do specyfiki działalności prowadzonej przez twórców i artystów. O podjęcie prac nad stworzeniem takiego odrębnego systemu zabezpieczenia emerytalnego, dostosowanego do specyfiki działalności twórców i artystów, Rzecznik występował bezskutecznie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mając w tej sprawie przychylne stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się do Premiera z prośbą o zainicjowanie działań rządowych w porozumieniu z przedstawicielami środowiska artystów i twórców, zmierzających do utworzenia odpowiedniego systemu zabezpieczenia emerytalnego twórców i artystów.

 


Data odpowiedzi:
2018-04-05
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Biura Prezesa Rady Ministrów w piśmie z 5 kwietnia 2018 r. wyjaśniła, że przyznanie świadczenia na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych możliwe jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Tym samym decyzja Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przyznania renty lub emerytury na podstawie powołanego przepisu może być podjęta po wyjaśnieniu i udokumentowaniu wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym po ustaleniu, czy w sprawie występują okoliczności szczególne w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mogące uzasadniać przyznanie takiego świadczenia. Wszczęcie postępowania, mającego na celu ustalenie tych okoliczności, możliwe jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej przyznaniem świadczenia specjalnego, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika.