Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Policji z dnia 2018-04-13.

Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
WZF.7043.79.2017
Data sprawy:
2018-04-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Policji.

W związku z otrzymywanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich sygnałami o nieprawidłowościach przeprowadzona została kontrola przestrzegania praw i wolności obywatelskich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w B. Zgłoszone Rzecznikowi nieprawidłowości dotyczyły niezgodnego z przepisami planowania 10-godzinnych służb, niewłaściwych warunków, zagrażających zdrowiu zatrzymanych i funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych oraz wadliwej broni.

Rzecznik zauważył, że wprowadzenie 10-godzinnego rozkładu czasu służby jest uzasadnione potrzebą służby. Niemniej jednak powinno ono zostać poprzedzone rzetelną analizą z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby, szczególnie w odniesieniu do służb wymagających dużego zaangażowania i koncentracji. Pozostawienie przełożonym możliwości decydowania o prawie do wypoczynku w zwykłym trybie pełnienia służby może budzić wątpliwości z punktu widzenia Konstytucji.

W odniesieniu do zarzutu niewłaściwych warunków, zagrażających zdrowiu zatrzymanych i funkcjonariuszy pełniących służbę w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Rzecznik wskazał, że niedostateczne wyposażenie PdOZ ma charakter systemowy. Nieskuteczność w realizacji zapotrzebowań zgłaszanych przez funkcjonariuszy pełniących tam służbę, a także sposób uzasadniania wymiany np. spodziewaną wizytacją Europejskiego Komitetu ds. Przeciwdziałania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu wskazuje, że jednostki będące dysponentami budżetu III stopnia (komendy wojewódzkie Policji) mogą nie być zainteresowane poprawą warunków, a także bieżącą eksploatacją wyposażenia PdOZ. Realizacja zapotrzebowań w tym zakresie może następować dopiero w przypadku konieczności realizacji konkretnych zaleceń instytucji kontrolnych np. Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA albo w związku ze zbliżającą się kontrolą organizacji międzynarodowej.

Ponadto, w trakcie rozmów z funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego podnoszone były problemy egzekwowania WF w czasie wolnym od służby. W ocenie funkcjonariuszy ćwiczenia z WF-u powinny mieć miejsce w czasie służby. Podniesiony został także problem nieczytelnej ścieżki kariery i brak awansów (niektórzy policjanci służą na jednej grupie wiele lat). Z uwagi na liczbę wakatów (28) oraz ilość interwencji – przerwa w trakcie służby staje się przywilejem. Konieczne jest zgłoszenie dyżurnemu każdorazowego zejścia z rejonu, w tym również udania się do toalety.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o zbadanie wskazanych problemów oraz podjęcie działań zmierzających do ich rozwiązania.

 


Data odpowiedzi:
2018-05-08
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Policji w piśmie z 8 maja 2018 r. poinformował, że zarzuty podniesione w piśmie Rzecznika nie zostały potwierdzone. Kierownictwo wskazanej jednostki w sposób kompetentny buduje relacje międzyludzkie, jak również dba o właściwe warunki służby i pracy. Ponadto, Komendant zapewnił, że atmosfera oraz warunki służby i pracy są jednymi z priorytetów w zarządzaniu Policją. Policja w każdej jednostce wdrożyła procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne. Na ukończeniu są prace związane z Wewnętrzną Polityką Antykonfliktową Komendanta Głównego Policji oraz reaktywowany został System Wczesnej Interwencji. Dodatkowo, jeszcze w tym roku planowane jest systemowe wzmacnianie roli tzw. sygnalistów w Policji.