Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przeznaczania środków na wypłatę tzw. „dodatku Zembali” dla pielęgniarek na realizację podwyżek płac z dnia 2018-04-17.

Adresat:
Główny Inspektor Pracy
Sygnatura:
III.7040.27.2018
Data sprawy:
2018-04-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie przeznaczania środków na wypłatę tzw. „dodatku Zembali” dla pielęgniarek na realizację podwyżek płac.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek dotyczący przeznaczania środków na wypłatę tzw. „dodatku Zembali” dla pielęgniarek na realizację podwyżek płac wynikających z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r. Minister Zdrowia wprowadził mechanizm przyznania podwyżek pielęgniarkom świadczącym pracę w podmiotach, mających zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zostało to osiągnięte poprzez podwyższenie stawki kapitacyjnej za pacjenta, któremu są udzielane świadczenia pielęgniarskie/położnicze, z jednoczesnym zastrzeżeniem przeznaczenia tej podwyżki na podniesienie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Natomiast ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych ustalono metodę określania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. W odniesieniu do pielęgniarek i położnych, kluczowy wydaje się art. 3 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym, ustalony w drodze porozumienia albo zarządzenia, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W praktyce jednak zdarzają się przypadki, w których środki przeznaczone na dodatek są przez zarządzających podmiotami leczniczymi „włączane” do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (w taki sposób interpretują oni przywołany art. 3 ust. 4 ustawy). Przyjmując wyższą kwotę obecnego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, zmniejszają oni różnicę pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem wynikającym z ustawy a aktualnym wynagrodzeniem pielęgniarki lub położnej i, tym samym, zmniejszają kwotę, o którą muszą podnieść wynagrodzenie na mocy ustawy. Bywa również, że w takich sytuacjach pielęgniarka w ogóle nie otrzyma na mocy ustawy podwyżki.

Mając powyższe na uwadze Rzecznik zwrócił się go Głównego Inspektora Pracy z prośbą o przedstawienie informacji i stanowiska odnośnie do sygnalizowanych problemów.

 


Data odpowiedzi:
2018-05-24
Opis odpowiedzi:
Główny Inspektor Pracy w piśmie z 24 maja 2018 r. nie zgodził się ze stanowiskiem Rzecznika i wyraził pogląd, że dopuszczalne jest podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarki lub położnej ze środków przekazywanych przez NFZ, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.