Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z dnia 2018-05-11.

Adresat:
Przewodniczący Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP
Sygnatura:
III.7042.121.2017
Data sprawy:
2018-05-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji do spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

Z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Sejmu RP, wynika że Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa podjęła pracę nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Projekt ten dotyczy częściowego zrekompensowania strat finansowych tym wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej po pracownikach przedsiębiorstw górniczych.

Tymczasem do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ok. 60 skarg od emerytów i rencistów górniczych oraz wdów i sierot, które dotyczą nowych przepisów regulujących prawa do rekompensaty za utracony deputat węglowy.

Rzecznik zwrócił uwagę, że wielu byłych pracowników przedsiębiorstw górniczych przed wejściem w życie przepisów ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-finansową kopalni zostało pozbawionych deputatu węglowego, co w konsekwencji wyklucza ich z grupy osób uprawnionych do rekompensaty. Zdaniem skarżących emeryci zostali podzieleni na tych, którzy otrzymali rekompensatę za utracony deputat węglowy, i tych, którzy nie mają prawa do rekompensaty, ponieważ wcześniej pozbawiono ich prawa do deputatu węglowego.

Podobnie, zapisy powyższej ustawy wykluczyły z grupy osób uprawnionych do rekompensaty wdowy i sieroty, ponieważ ich mężowie i ojcowie w chwili śmierci byli pracownikami i nie pobierali rent czy emerytur.

W ocenie Rzecznika istnieje potrzeba jak najszybszego rozpoczęcia prac legislacyjnych zmierzających do rozwiązania przedmiotowego problemu.

W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Przewodniczącego z prośbą, aby w ramach prac Komisji nad przedstawionym przez posłów projektem ustawy nowelizującej dokonano analizy omówionego problemu pod kątem jego rozwiązania w ramach podjętych działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: